Rejestracja przez internetPTO

wifi_01wnetrzeyt_01wnetrzefb_01

qa_02
baner_lab
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Plakat_2015
 
 

Szanowni Państwo,

Informuję, że z dniem 23 czerwca 2015 roku Generalny Wykonawca zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" kontynuując realizację II etapu inwestycji przystąpi zgodnie z harmonogramem do rozbiórki elementów konstrukcyjnych w budynku A pawilonu łóżkowego wraz z łącznikiem przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego.

W związku z planowanymi pracami w dniach od 23 czerwca do 31 lipca 2015 roku mogą wystąpić następujące czasowe utrudnienia i ograniczenia:

  • hałas i zapylenie w sąsiedztwie prowadzonych prac,
  • ograniczenia w ruchu pieszych wzdłuż ul. Jaczewskiego na odcinku od nowego wjazdu Centrum do skrzyżowania z ulicą Obywatelską.
  • utrudnienia w ruchu pojazdów na ulicy Jaczewskiego 7 w obrębie wyjazdu z placu budowy.

Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego rozpoczną się w dniu 24 czerwca 2015 roku około godz 10.00.

Wykonawca zapewni zminimalizowanie powyższych utrudnień i ograniczeń poprzez zabezpieczenie strefy oddziaływania prowadzonych prac i właściwe oznakowanie i odgrodzenie terenu jednak z uwagi na technologię wykonania prac wyburzeniowych nie da się ich w całości wyeliminować. Wykonawca wyznaczy dodatkowe osoby do kierowania ruchem pieszych i pojazdów w pasie drogowym ulicy Jaczewskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

Pacjentów i osoby odwiedzające Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli prosimy o wchodzenie na teren Centrum od strony ul. Sierocej. Na terenie Centrum obowiązuje jednokierunkowa organizacja ruchu pojazdów z wjazdem od ul. Jaczewskiego i wyjazdem na ul. Sierocą.

Dyrektor COZL im. św. Jana z Dukli
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

 
Przyczyny protestu Związków Zawodowych i Pracowników COZL

Na prośbę Organizacji Związkowych oraz w celu przeciwdziałania błędnym opiniom na temat przyczyn i źródeł podjętego Protestu zamieszczamy poniższe dokumenty.

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

Kierując się najwyższym dobrem jakim jest pacjent onkologiczny, w powiązaniu z możliwością wykonywania wysokospecjalistycznych pełnoprofilowych świadczeń opieki zdrowotnych o charakterze onkologicznym, organizacje związkowe działające przy COZL informują, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podejmują od dnia dzisiejszego tj. od 8.07.2015r. akcję protestacyjną i zamierzają kontynuować ją aż do wypracowania stanowiska, które zabezpieczy finansowanie leczenia pacjentów onkologicznych przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

 W imieniu Związków Zawodowych
PrzewodniczącyKomisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy COZL

Józef Krupa

 

NSZZ Solidarność przy COZL - Protest
 

O potrzebie zapewnienia zwiększonego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z „Rozbudową i modernizacją Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” Dyrektor Centrum informowała właściwych decydentów już od 2008 roku o czym świadczy przedstawione w załączeniu kalendarium starań w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że w ramach posiadanego obecnie kontraktu na chirurgię onkologiczną Centrum nie ma możliwości sprawozdawania znacznej części świadczeń z nowych zakresów chirurgicznych onkologicznych:

-         ginekologia onkologiczna (ginekologia operacyjna w zakresie onkologicznym),

-         ortopedia i traumatologia narządu ruchu (chirurgia ortopedyczna w zakresie onkologii),

-         chirurgia ogólna (zabiegi w zakresie onkologicznym),

-         urologia (chirurgia urologiczna w zakresie onkologii),

-         otorynolaryngologia (chirurgia otorynolaryngologiczna w zakresie onkologii),

-         chirurgia plastyczna (chirurgia rekonstrukcyjna w chorobach nowotworowych)

Według obowiązujących kodów resortowych brak jest wydzielenia w ww. specjalnościach chirurgicznych zakresów onkologicznych. W związku z tym część świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych dla pacjenta onkologicznego w ramach chirurgii onkologicznej, nie może zostać sprawozdana. Wielospecjalistyczne Centra Onkologiczne funkcjonujące na terenie kraju posiadają zawarte umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, plastycznej oraz otorynolaryngologii, ginekologii onkologicznej i urologii.

Ponadto Centrum Onkologii ma również ograniczoną możliwość rozliczania świadczeń w nowym zakresie hematologia - hospitalizacja w nowo utworzonym Oddziale Hematologicznym w ramach posiadanej przez Centrum umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z onkologii klinicznej. Nowy Oddział Hematologiczny nie posiada również możliwości sprawozdania świadczeń w ramach następujących programów lekowych:

- leczenie szpiczaka plazmocytowego,

- leczenie przewlekłej białaczki szpikowej,

- lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,

ponieważ do chwili obecnej nie posiadaliśmy oddziału hematologicznego, który realizowałby umowy na wskazany zakres świadczeń.

Struktura organizacyjna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli oraz organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej została przygotowana do realizacji pakietu onkologicznego zapewniając pacjentom z chorobą nowotworową kontynuację procesu diagnostycznego, terapeutycznego, ciągłą, kompleksową realizację świadczeń obejmując wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji.

 


Kalendarium starań Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiejim. św. Jana z Dukli w sprawie zapewnienia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Pacjenta Onkologicznego w związku z realizowaną inwestycją „Rozbudowa i modernizacja Centrum OnkologiiZiemi Lubelskiej”

2007                   ROZPOCZĘCIE STARAŃ CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ O FUNDUSZE NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ

03.09.2008          Pismo COZL z prośbą o uwzględnienie w planach finansowych na lata 2009-2012 środków finansowych na dotację dla województwa lubelskiego w ramach kontraktu wojewódzkiego na rozbudowę i modernizację COZL w wysokości 210,8 mln zł. Pismo zostało złożone do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, w Sekretariacie Ministra Finansów, w Sekretariacie Sekretarza Stanu Michała Boniego oraz w Sekretariacie Sekretarza Stanu Elżbiety Suchockiej-Roguskiej.

02.10.2008          Pozytywna opinia Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na temat koncepcji modernizacji i rozbudowy COZL oraz zainteresowanie dalszym zwiększaniem ilości świadczeń kontraktowanych w Ośrodku.

06.10.2008          Pismo Zarządu Województwa Lubelskiego do Pani Ewy Kopacz Ministra Zdrowia z przekazaniem, opinii Konsultantów do planowanej rozbudowy i modernizacji COZL:

-      Opinia prof. dr hab. Włodzimierza Ruki Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej.

-      Opinia dr n. med. Elżbiety Starosławskiej Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Onkologii Klinicznej

-      Opinia Prof. dr n. med. Wojciecha Polkowskiego Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej.

-      Opinia Prof. dr hab. med. Macieja Krzakowskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej

-      Opinia Prof. dr hab. Mariana Reinfusa Konsultanta Krajowego w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej

-      Opinia Prof. dr hab. med. Marii Mazurkiewicz Konsultanta Wojewódzkiego Radioterapii Onkologicznej

28.01.2010        Pismo Pana Krzysztofa Grabuczka Marszałka Województwa Lubelskiego do Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o zabezpieczenie w Budżecie Państwa na lata 2011-2013 środków na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”.

27.04.2010        Pismo COZL do Pana Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego z prośbą o ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Lubelskiego pozostałej części wkładu własnego Samorządu Województwa Lubelskiego do inwestycji „Rozbudowa i modernizacja COZL”.

10.05.2010        Pismo Zarządu Województwa Lubelskiego do Pani Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego z pozytywną opinią planu rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

14.05.2010        Pozytywna opinia Pani Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego w sprawie Rozbudowy i modernizacji COZL.

14.05.2010        Wniosek wraz z uzasadnieniem Wojewody Lubelskiego do Ministra Finansów o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja COZL”.

13.07.2010        Decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”

24.06.2011          Pozytywna opinia Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie zapewnienia finansowania zadania „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla COZL”.

14.07.2011          Pismo Ministerstwa Zdrowia znak MZ-OZZ-073-25147-2/AS/11 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z pozytywną opinią o Projekcie.

15.07.2011          Pismo Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z potwierdzeniem zawarcia kontraktu z COZL do końca 2013 roku.

29.07.2011          Pozytywna Opinia Ministra Rozwoju Regionalnego o projekcie.

11.04.2012          Pozytywna opinia Ministra Rozwoju Regionalnego o projekcie.

 06.08.2014          Pozytywna opinia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uaktualnionego zadania „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla COZL”

18.08.2014         Pismo COZL do Pana Andrzeja Kowalika Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informujące o planowanym zakończeniu w maju 2015 roku I etapu inwestycji i uruchomieniu nowych zakresów świadczeń wraz z planowaną wartością zapotrzebowania na finansowanie kontraktów w latach 2015-2017.

22.08.2014          Pisma COZL z informacją o planowanym zakończeniu w maju 2015 roku I etapu inwestycji i uruchomieniu nowych zakresów świadczeń wraz z planowaną wartością zapotrzebowania na finansowanie kontraktów w latach 2015-2017 do Pana Wojciecha Wilka Wojewody Lubelskiego, Pana Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, Zarządu Województwa Lubelskiego, Pani Elżbiety Mocior Skarbnika Województwa Lubelskiego, Dr Zbigniewa Orła Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

27.10.2014          Spotkanie w Warszawie Pani prof. Elżbiety Starosławskiej Dyrektora COZL z Panem Tadeuszem Jędrzejczykiem Prezesem NFZ – przedstawienie potrzeby zwiększenia poziomu kontraktu COZL na lata 2015-2017 w związku z Rozbudową i modernizacją.

28.10.2014          Pismo COZL do Prezesa NFZ o uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym NFZ zwiększonego kontraktu dla COZL na lata 2015-2017 wraz z uzasadnieniem- prezentacją.

29.10.2014          Wniosek COZL do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym NFZ zwiększonego i rozszerzonego o nowe zakresy kontraktu dla COZL na lata 2015-2017 wraz z uzasadnieniem - prezentacją.

31.10.2014          Spotkanie w Warszawie Pani prof. Elżbiety Starosławskiej Dyrektora COZL z Panem Piotrem Warczyńskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Panem Krzysztofem Tuczapskim Wiceprezesem ds. Medycznych NFZ , na którym Panowie złożyli przyrzeczenie, że jeśli do 15 kwietnia 2015 roku Centrum spełni wymogi do zawarcia kontraktów na nowe procedury to będą uruchomione dodatkowe postepowania umożliwiające zawarcie przez COZL umów z NFZ na realizację świadczeń w nowych zakresach od lipca 2015r.

03.12.2014          Wniosek COZL do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ   o uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym NFZ zwiększonego i rozszerzonego o nowe zakresy kontraktu dla COZL na lata 2015-2017 wraz z uzasadnieniem.

22.04.2015          Wniosek COZL do LOW NFZ o ogłoszenie postępowań umożliwiających COZL zawarcie umów na nowe zakresy świadczeń będących skutkiem zakończenia pierwszego etapu realizacji „Rozbudowy i modernizacji COZL”.

22.04.2015          Pismo COZL do Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego oraz Pana Wojciecha Wilka Wojewody Lubelskiego z informacją o złożonym wniosku do LOW NFZ.

03.06.2015          Pismo Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pana Andrzeja Kowalika w sprawie kontraktów dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

16.06.2015          Pismo Związków Zawodowych działających w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej skierowane do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pana Andrzeja Kowalika z interwencją w sprawie braku kontraktów na nowe zakresy świadczeń od 1 lipca 2015r. dla Centrum. Pismo przesłane zostało do wiadomości Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Wojewody Lubelskiego Pana Wojciecha Wilka, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka, Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

18.06.2015          Odpowiedź Pana Andrzeja Kowalika Dyrektora LOW NFZ do Związków Zawodowych COZL (na ręce Pana Józefa Krupy). W piśmie Pan Dyrektor zapewnił, że LOW NFZ „zabezpieczył środki finansowe pozwalające na sfinansowanie zwiększonej liczby świadczeń realizowanych w COZL. Zatem, zwiększone w wyniku rozbudowy COZL wykonanie świadczeń onkologicznych, przekraczające aktualny kontrakt o wartości 160 mln zł, zostanie przez Fundusz w 100% zapłacone i dotyczy to zarówno leczenia w ramach pakietu onkologicznego, jak i leczenia poza pakietem.” W dalszej części pisma Pan Dyrektor stwierdził, że „odnosząc się do ewentualnych możliwości podpisania kontraktów na nowe zakresy świadczeń, w tym zakresy nieonkologiczne: urologia, chirurgia ogólna, laryngologia, chirurgia plastyczna, ortopedia informuję, że w tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest stosować zasady postępowania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych …. Oznacza to, że niedopuszczalne jest podpisanie kontraktu bez postępowania konkursowego lub rokowań, a przeprowadzenie takiego postepowania nie może być dedykowane wyłącznie dla jednego świadczeniodawcy, w tym przypadku COZL.”

19.06.2015          Pismo Dyrektora COZL do Ministra Zdrowia Pana Prof. Mariana Zembali z prośbą o poparcie wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli skierowanego do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie ogłoszenia postępowań umożliwiających zawarcie umów na nowe zakresy świadczeń od 1 lipca 2015 roku. W załączeniu przedstawienie kalendarium starań COZL w tym zakresie od 2008 roku.

25.06.2015          Pismo Dyrektora COZL do Pana Wojciecha Wilka Wojewody Lubelskiego oraz do Zarządu Województwa Lubelskiego informujące o spotkaniu w Dyrekcji COZL z inicjatywy Związków Zawodowych COZL z udziałem Dyrektora LOW NFZ Pana Andrzeja Kowalika, Pani Prof. Elżbiety Starosławskiej Dyrektora COZL, Przedstawicieli Związków Zawodowych przy COZL w sprawie kontraktowania nowych zakresów świadczeń w COZL od 1 lipca 2015r.

25.06.2015          Spotkanie z inicjatywy Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego z udziałem Dyrektora COZL Pani Prof. Elżbiety Starosławskiej, Dyrektora LOW NFZ Pana Andrzeja Kowalika, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Arkadiusza Bratkowskiego oraz Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego w osobach Pana Krzysztofa Bojarskiego, Pana Grzegorza Muszyńskiego i Pana Marka Kosa w sprawie rozwiązania problemu zapewnienia finansowania nowych zakresów świadczeń w COZL. W konkluzji spotkania wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 2 lipca 2015r.

02.07.2015          Spotkanie u Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego – kontynuacja rozmów z 25 czerwca 2015r. Wyznaczenie kolejnego spotkania na 6 lipca 2015r.

06.07.2015          W trakcie spotkania przedstawiono propozycję porozumienia w postaci obustronnych równowartościowych cesji części kontraktu z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego Lublinie. Pan Marszałek Sławomir Sosnowski i Członek Zarządu Pan Arkadiusz Bratkowski wyrazili aprobatę dla tego rozwiązania.

07.07.2015          Pan Marszałek Sławomir Sosnowski wycofał się z rozwiązania przedstawionego 6 lipca 2015 roku w sprawie podpisania obustronnych cesji.


 
Pani Dyrektor Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia
honorowy_obywatel_2

Więcej o wydarzeniu na stronie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - Wspomnienie Patrona i nowa Honorowa Obywatelka Jarosławia,czerwiec 19, 2015


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 39