Rejestracja przez internetPTO

wifi_01wnetrzeyt_01wnetrzefb_01

qa_02
baner_lab
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Przyczyny protestu Związków Zawodowych i Pracowników COZL

Na prośbę Organizacji Związkowych oraz w celu przeciwdziałania błędnym opiniom na temat przyczyn i źródeł podjętego Protestu zamieszczamy poniższe dokumenty.

OŚWIADCZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

Kierując się najwyższym dobrem jakim jest pacjent onkologiczny, w powiązaniu z możliwością wykonywania wysokospecjalistycznych pełnoprofilowych świadczeń opieki zdrowotnych o charakterze onkologicznym, organizacje związkowe działające przy COZL informują, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podejmują od dnia dzisiejszego tj. od 8.07.2015r. akcję protestacyjną i zamierzają kontynuować ją aż do wypracowania stanowiska, które zabezpieczy finansowanie leczenia pacjentów onkologicznych przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

 W imieniu Związków Zawodowych
PrzewodniczącyKomisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy COZL

Józef Krupa

 

NSZZ Solidarność przy COZL - Protest
 

O potrzebie zapewnienia zwiększonego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z „Rozbudową i modernizacją Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” Dyrektor Centrum informowała właściwych decydentów już od 2008 roku o czym świadczy przedstawione w załączeniu kalendarium starań w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, że w ramach posiadanego obecnie kontraktu na chirurgię onkologiczną Centrum nie ma możliwości sprawozdawania znacznej części świadczeń z nowych zakresów chirurgicznych onkologicznych:

-         ginekologia onkologiczna (ginekologia operacyjna w zakresie onkologicznym),

-         ortopedia i traumatologia narządu ruchu (chirurgia ortopedyczna w zakresie onkologii),

-         chirurgia ogólna (zabiegi w zakresie onkologicznym),

-         urologia (chirurgia urologiczna w zakresie onkologii),

-         otorynolaryngologia (chirurgia otorynolaryngologiczna w zakresie onkologii),

-         chirurgia plastyczna (chirurgia rekonstrukcyjna w chorobach nowotworowych)

Według obowiązujących kodów resortowych brak jest wydzielenia w ww. specjalnościach chirurgicznych zakresów onkologicznych. W związku z tym część świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych dla pacjenta onkologicznego w ramach chirurgii onkologicznej, nie może zostać sprawozdana. Wielospecjalistyczne Centra Onkologiczne funkcjonujące na terenie kraju posiadają zawarte umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, plastycznej oraz otorynolaryngologii, ginekologii onkologicznej i urologii.

Ponadto Centrum Onkologii ma również ograniczoną możliwość rozliczania świadczeń w nowym zakresie hematologia - hospitalizacja w nowo utworzonym Oddziale Hematologicznym w ramach posiadanej przez Centrum umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z onkologii klinicznej. Nowy Oddział Hematologiczny nie posiada również możliwości sprawozdania świadczeń w ramach następujących programów lekowych:

- leczenie szpiczaka plazmocytowego,

- leczenie przewlekłej białaczki szpikowej,

- lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,

ponieważ do chwili obecnej nie posiadaliśmy oddziału hematologicznego, który realizowałby umowy na wskazany zakres świadczeń.

Struktura organizacyjna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli oraz organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej została przygotowana do realizacji pakietu onkologicznego zapewniając pacjentom z chorobą nowotworową kontynuację procesu diagnostycznego, terapeutycznego, ciągłą, kompleksową realizację świadczeń obejmując wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji.

 


Kalendarium starań Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiejim. św. Jana z Dukli w sprawie zapewnienia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Pacjenta Onkologicznego w związku z realizowaną inwestycją „Rozbudowa i modernizacja Centrum OnkologiiZiemi Lubelskiej”

2007                   ROZPOCZĘCIE STARAŃ CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ O FUNDUSZE NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ

03.09.2008          Pismo COZL z prośbą o uwzględnienie w planach finansowych na lata 2009-2012 środków finansowych na dotację dla województwa lubelskiego w ramach kontraktu wojewódzkiego na rozbudowę i modernizację COZL w wysokości 210,8 mln zł. Pismo zostało złożone do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, w Sekretariacie Ministra Finansów, w Sekretariacie Sekretarza Stanu Michała Boniego oraz w Sekretariacie Sekretarza Stanu Elżbiety Suchockiej-Roguskiej.

02.10.2008          Pozytywna opinia Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na temat koncepcji modernizacji i rozbudowy COZL oraz zainteresowanie dalszym zwiększaniem ilości świadczeń kontraktowanych w Ośrodku.

06.10.2008          Pismo Zarządu Województwa Lubelskiego do Pani Ewy Kopacz Ministra Zdrowia z przekazaniem, opinii Konsultantów do planowanej rozbudowy i modernizacji COZL:

-      Opinia prof. dr hab. Włodzimierza Ruki Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej.

-      Opinia dr n. med. Elżbiety Starosławskiej Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Onkologii Klinicznej

-      Opinia Prof. dr n. med. Wojciecha Polkowskiego Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej.

-      Opinia Prof. dr hab. med. Macieja Krzakowskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej

-      Opinia Prof. dr hab. Mariana Reinfusa Konsultanta Krajowego w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej

-      Opinia Prof. dr hab. med. Marii Mazurkiewicz Konsultanta Wojewódzkiego Radioterapii Onkologicznej

28.01.2010        Pismo Pana Krzysztofa Grabuczka Marszałka Województwa Lubelskiego do Pani Elżbiety Suchockiej-Roguskiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o zabezpieczenie w Budżecie Państwa na lata 2011-2013 środków na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”.

27.04.2010        Pismo COZL do Pana Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego z prośbą o ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Lubelskiego pozostałej części wkładu własnego Samorządu Województwa Lubelskiego do inwestycji „Rozbudowa i modernizacja COZL”.

10.05.2010        Pismo Zarządu Województwa Lubelskiego do Pani Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego z pozytywną opinią planu rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

14.05.2010        Pozytywna opinia Pani Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego w sprawie Rozbudowy i modernizacji COZL.

14.05.2010        Wniosek wraz z uzasadnieniem Wojewody Lubelskiego do Ministra Finansów o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja COZL”.

13.07.2010        Decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”

24.06.2011          Pozytywna opinia Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie zapewnienia finansowania zadania „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla COZL”.

14.07.2011          Pismo Ministerstwa Zdrowia znak MZ-OZZ-073-25147-2/AS/11 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z pozytywną opinią o Projekcie.

15.07.2011          Pismo Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z potwierdzeniem zawarcia kontraktu z COZL do końca 2013 roku.

29.07.2011          Pozytywna Opinia Ministra Rozwoju Regionalnego o projekcie.

11.04.2012          Pozytywna opinia Ministra Rozwoju Regionalnego o projekcie.

 06.08.2014          Pozytywna opinia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uaktualnionego zadania „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla COZL”

18.08.2014         Pismo COZL do Pana Andrzeja Kowalika Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informujące o planowanym zakończeniu w maju 2015 roku I etapu inwestycji i uruchomieniu nowych zakresów świadczeń wraz z planowaną wartością zapotrzebowania na finansowanie kontraktów w latach 2015-2017.

22.08.2014          Pisma COZL z informacją o planowanym zakończeniu w maju 2015 roku I etapu inwestycji i uruchomieniu nowych zakresów świadczeń wraz z planowaną wartością zapotrzebowania na finansowanie kontraktów w latach 2015-2017 do Pana Wojciecha Wilka Wojewody Lubelskiego, Pana Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, Zarządu Województwa Lubelskiego, Pani Elżbiety Mocior Skarbnika Województwa Lubelskiego, Dr Zbigniewa Orła Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

27.10.2014          Spotkanie w Warszawie Pani prof. Elżbiety Starosławskiej Dyrektora COZL z Panem Tadeuszem Jędrzejczykiem Prezesem NFZ – przedstawienie potrzeby zwiększenia poziomu kontraktu COZL na lata 2015-2017 w związku z Rozbudową i modernizacją.

28.10.2014          Pismo COZL do Prezesa NFZ o uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym NFZ zwiększonego kontraktu dla COZL na lata 2015-2017 wraz z uzasadnieniem- prezentacją.

29.10.2014          Wniosek COZL do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym NFZ zwiększonego i rozszerzonego o nowe zakresy kontraktu dla COZL na lata 2015-2017 wraz z uzasadnieniem - prezentacją.

31.10.2014          Spotkanie w Warszawie Pani prof. Elżbiety Starosławskiej Dyrektora COZL z Panem Piotrem Warczyńskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Panem Krzysztofem Tuczapskim Wiceprezesem ds. Medycznych NFZ , na którym Panowie złożyli przyrzeczenie, że jeśli do 15 kwietnia 2015 roku Centrum spełni wymogi do zawarcia kontraktów na nowe procedury to będą uruchomione dodatkowe postepowania umożliwiające zawarcie przez COZL umów z NFZ na realizację świadczeń w nowych zakresach od lipca 2015r.

03.12.2014          Wniosek COZL do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ   o uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym NFZ zwiększonego i rozszerzonego o nowe zakresy kontraktu dla COZL na lata 2015-2017 wraz z uzasadnieniem.

22.04.2015          Wniosek COZL do LOW NFZ o ogłoszenie postępowań umożliwiających COZL zawarcie umów na nowe zakresy świadczeń będących skutkiem zakończenia pierwszego etapu realizacji „Rozbudowy i modernizacji COZL”.

22.04.2015          Pismo COZL do Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego oraz Pana Wojciecha Wilka Wojewody Lubelskiego z informacją o złożonym wniosku do LOW NFZ.

03.06.2015          Pismo Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pana Andrzeja Kowalika w sprawie kontraktów dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

16.06.2015          Pismo Związków Zawodowych działających w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej skierowane do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pana Andrzeja Kowalika z interwencją w sprawie braku kontraktów na nowe zakresy świadczeń od 1 lipca 2015r. dla Centrum. Pismo przesłane zostało do wiadomości Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Wojewody Lubelskiego Pana Wojciecha Wilka, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka, Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

18.06.2015          Odpowiedź Pana Andrzeja Kowalika Dyrektora LOW NFZ do Związków Zawodowych COZL (na ręce Pana Józefa Krupy). W piśmie Pan Dyrektor zapewnił, że LOW NFZ „zabezpieczył środki finansowe pozwalające na sfinansowanie zwiększonej liczby świadczeń realizowanych w COZL. Zatem, zwiększone w wyniku rozbudowy COZL wykonanie świadczeń onkologicznych, przekraczające aktualny kontrakt o wartości 160 mln zł, zostanie przez Fundusz w 100% zapłacone i dotyczy to zarówno leczenia w ramach pakietu onkologicznego, jak i leczenia poza pakietem.” W dalszej części pisma Pan Dyrektor stwierdził, że „odnosząc się do ewentualnych możliwości podpisania kontraktów na nowe zakresy świadczeń, w tym zakresy nieonkologiczne: urologia, chirurgia ogólna, laryngologia, chirurgia plastyczna, ortopedia informuję, że w tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest stosować zasady postępowania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych …. Oznacza to, że niedopuszczalne jest podpisanie kontraktu bez postępowania konkursowego lub rokowań, a przeprowadzenie takiego postepowania nie może być dedykowane wyłącznie dla jednego świadczeniodawcy, w tym przypadku COZL.”

19.06.2015          Pismo Dyrektora COZL do Ministra Zdrowia Pana Prof. Mariana Zembali z prośbą o poparcie wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli skierowanego do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie ogłoszenia postępowań umożliwiających zawarcie umów na nowe zakresy świadczeń od 1 lipca 2015 roku. W załączeniu przedstawienie kalendarium starań COZL w tym zakresie od 2008 roku.

25.06.2015          Pismo Dyrektora COZL do Pana Wojciecha Wilka Wojewody Lubelskiego oraz do Zarządu Województwa Lubelskiego informujące o spotkaniu w Dyrekcji COZL z inicjatywy Związków Zawodowych COZL z udziałem Dyrektora LOW NFZ Pana Andrzeja Kowalika, Pani Prof. Elżbiety Starosławskiej Dyrektora COZL, Przedstawicieli Związków Zawodowych przy COZL w sprawie kontraktowania nowych zakresów świadczeń w COZL od 1 lipca 2015r.

25.06.2015          Spotkanie z inicjatywy Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego z udziałem Dyrektora COZL Pani Prof. Elżbiety Starosławskiej, Dyrektora LOW NFZ Pana Andrzeja Kowalika, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Arkadiusza Bratkowskiego oraz Radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego w osobach Pana Krzysztofa Bojarskiego, Pana Grzegorza Muszyńskiego i Pana Marka Kosa w sprawie rozwiązania problemu zapewnienia finansowania nowych zakresów świadczeń w COZL. W konkluzji spotkania wyznaczono termin kolejnego spotkania na dzień 2 lipca 2015r.

02.07.2015          Spotkanie u Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego – kontynuacja rozmów z 25 czerwca 2015r. Wyznaczenie kolejnego spotkania na 6 lipca 2015r.

06.07.2015          W trakcie spotkania przedstawiono propozycję porozumienia w postaci obustronnych równowartościowych cesji części kontraktu z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego Lublinie. Pan Marszałek Sławomir Sosnowski i Członek Zarządu Pan Arkadiusz Bratkowski wyrazili aprobatę dla tego rozwiązania.

07.07.2015          Pan Marszałek Sławomir Sosnowski wycofał się z rozwiązania przedstawionego 6 lipca 2015 roku w sprawie podpisania obustronnych cesji.


 

Szanowni Państwo,

Informuję, że z dniem 23 czerwca 2015 roku Generalny Wykonawca zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" kontynuując realizację II etapu inwestycji przystąpi zgodnie z harmonogramem do rozbiórki elementów konstrukcyjnych w budynku A pawilonu łóżkowego wraz z łącznikiem przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego.

W związku z planowanymi pracami w dniach od 23 czerwca do 31 lipca 2015 roku mogą wystąpić następujące czasowe utrudnienia i ograniczenia:

 • hałas i zapylenie w sąsiedztwie prowadzonych prac,
 • ograniczenia w ruchu pieszych wzdłuż ul. Jaczewskiego na odcinku od nowego wjazdu Centrum do skrzyżowania z ulicą Obywatelską.
 • utrudnienia w ruchu pojazdów na ulicy Jaczewskiego 7 w obrębie wyjazdu z placu budowy.

Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego rozpoczną się w dniu 24 czerwca 2015 roku około godz 10.00.

Wykonawca zapewni zminimalizowanie powyższych utrudnień i ograniczeń poprzez zabezpieczenie strefy oddziaływania prowadzonych prac i właściwe oznakowanie i odgrodzenie terenu jednak z uwagi na technologię wykonania prac wyburzeniowych nie da się ich w całości wyeliminować. Wykonawca wyznaczy dodatkowe osoby do kierowania ruchem pieszych i pojazdów w pasie drogowym ulicy Jaczewskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

Pacjentów i osoby odwiedzające Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli prosimy o wchodzenie na teren Centrum od strony ul. Sierocej. Na terenie Centrum obowiązuje jednokierunkowa organizacja ruchu pojazdów z wjazdem od ul. Jaczewskiego i wyjazdem na ul. Sierocą.

Dyrektor COZL im. św. Jana z Dukli
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

 

Mapka obiektów COZL
   >>> kliknij <<<
Informacja o komórkach organizacyjnych COZL przeniesionych do nowego budynku nr 4

W nowym budynku nr 4 znajdują się:

POZIOMY -2, -1

 • Garaż podziemny

NISKI PARTER

 • Izba Przyjęć Szpitala
 • Rejestracja Ogólna
 • Poradnia Chirurgii Plastycznej
 • Kaplica Szpitalna
 • Kuchnia Szpitalna
 • Magazyn
 • Pokój dozoru (Ochrona)
 • Zespół Sprzątający

WYSOKI PARTER

 • Apteka Szpitalna

 • Zespół Poradni Specjalistycznych:
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Foniatryczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Żywieniowa
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Preanestetyczna
 • Pracownia Endoskopowa
 • Poradnia Immunologiczna

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej:
          - Rejestracja: RTG, USG, Mammmografia, Tomografia
 • Pracownia Tomografii Komputerowej

 • Punkt pobrań laboratoryjnych

 • Inspektor ds. BHP
 • Pełnomocnik ds. SZJ
 • Audytor Wewnętrzny
 • Inspektor ds. Przeciwpożarowych
 • Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
 • Dział Funduszy Europejskich

PIĘTRO 1

 • Dyrekcja i Sekretariat
 • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Oddział Immunologii Klinicznej
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej:
          - Pracownia RTG
          -  Pracownia Mammografii
          -  Pracownia USG, Echo serca  

PIĘTRO 2

 • Oddział Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny
 • Dział Informatyczny
 • Magazyn medyczny – biuro magazynierów

PIĘTRO 3

 • I Oddział Radioterapii
 • Oddział Otorynolaryngologiczny
 • Oddział Hematologiczny

PIĘTRO 4

 • II Oddział Radioterapii
 • Oddział Chirurgii Plastycznej
 • Oddział Urologiczny

PIĘTRO 5

 • Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • II Oddział Ginekolgii Onkologicznej
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PIĘTRO 6

 • Blok Operacyjny
 • Centralna Sterylizatornia

PIĘTRO 7

 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 • Zakład Patologii Nowotworów
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Dział Zaopatrzenia
 • Dział Rozwoju Naukowego
 • Dział Promocji
 • Pielęgniarka Koordynująca Zespół Poradni Specjalistycznych
 • Sekretariat Poradni Chirurgicznych
UWAGA: W związku z przeprowadzką do nowego budynku zmianie ulegają numery telefonów

Przekazujemy do Państwa dyspozycji nowe numery telefonów.

 • Dzwoniąc z zewnątrz do COZL wybieramy 81 454 plus czterocyfrowy numer wewnętrzny.
 • Dzwoniąc z nowego budynku na zewnątrz wybieramy 9 plus numer docelowy


Centrala telefoniczna nowy budynek 1000
nowy budynek 1001
Dyrekcja - Sekretariat Sekretariat 1002
Sekretariat 1003
Gabinet Dyrektora 1004
Gabinet naukowy Dyrektora 1005
Gabinet Zastępcy Dyrektora 1006
Kancelaria 1007
Fax 747-89-11
Sekretariat 747-75-10
Naczelna Pielęgniarka Biuro 1008
Izba Przyjęć Szpitala Kierownik / Pielęgniarka Koordynująca 1011
Rejestracja IP 1012
Poczekalnia - informacja 1013
Internista 1014
Sala obserwacji 1015
Pokój badań 1016
Pokój badań 1017
Pokój badań 1018
Pracownia EKG 1019
Sala resuscytacyjno-zabiegowa 1020
Pokój przyjęć chirurgicznych 1021
Gabinet zabiegowy chirurgiczny 1022
Oddział Onkologii Klinicznej Sekretariat 1023
Lekarz kierujący oddziałem 1024
Pielęgniarka oddziałowa 1025
Lekarz dyżurny 1026
Pokój lekarzy 1 1027
Pokój lekarzy 2 1028
Pokój Monitora 1029
Punkt pielęgniarski 1030
Sekretariat 1031
Gabinet zabiegowy 1032
Sekretariat 747-19-80
Sekretariat 747-20-11
Pododdział Chemioterapii Dziennej Sekretariat 1047
Pielęgniarka koordynująca 1048
Gabinet zabiegowy 1049
Gabinet lekarski nr 1 1050
Gabinet lekarski nr 2 1051
Gabinet lekarski nr 3 1052
I Oddział Radioterapii Sekretariat 1063
Lekarz kierujący oddziałem 1064
Pielęgniarka oddziałowa 1065
Lekarz dyżurny 1066
Gabinet lekarski 1067
Punkt pielęgniarski 1068
Koordynator 1069
Sekretarki medyczne 1070
Sekretariat - fax 747-56-82
I Oddział Ginekologii Onkologicznej Sekretariat 1075
Lekarz kierujący oddziałem 1076
Pielęgniarka oddziałowa 1077
Lekarz dużurny 1078
Pokój lekarzy 1079
Punkt pielęgniarski 1080
Apteczka oddziałowa 1081
Gabinet zabiegowy 1082
Koordynator 1083
Sekretariat - fax 747-37-23
II Oddział Radioterapii Sekretariat 1087
Lekarz kierujący oddziałem 1088
Pielęgniarka oddziałowa 1089
Lekarz dużurny 1090
Pokój lekarzy 1091
Punkt pielęgniarski 1092
Oddział Chirurgii Onkologicznej Sekretariat 1095
Lekarz kierujący oddziałem 1096
Pielęgniarka oddziałowa 1097
Pokój lekarzy 1098
Pokój lekarzy 1099
Punkt pielęgniarski 1100
Sala opatrunkowa 1101
Sekretariat 1102
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sala chorych 1107
Pielęgniarz oddziałowy 1108
Pokój lekarzy 1109
Sala intensywnej opieki 1110
Zespół Ranimacyjny 1111
Pokój socjalny 1112
Oddział Chirurgii Ogólnej Sekretariat / Pokój lekarzy 1122
Punkt pielęgniarski 1123
Pokój lekarzy 1124
Gabinet zabiegowy 1125
Sala opatrunkowa 1126
Pokój pielęgniarek 1127
Izolatka 1128
Sala 1-łóżkowa 1129
Lekarz kierujący oddziałem / Pielęgniarka Oddziałowa 1130
Pododdział Chirurgii Jednego Dnia    
Blok Operacyjny Lekarz kierujący oddziałem 1140
Pielęgniarki koordynujące 1141
Pokój lekarzy 1142
Pokój pielęgniarek 1143
Pokój instrumentariuszek 1144
Pokój socjalny 1145
Pokój chirurgów 1146
Śluza pacjenta 1149
Sala nadzoru pooperacynego 1150
Sala operacyjna nr 1 1151
Sala operacyjna nr 2 1152
Sala operacyjna nr 3 1153
Sala operacyjna nr 4 1154
Sala operacyjna nr 5 1155
Sala operacyjna nr 6 1156
Sala operacyjna nr 7 1157
Oddział Otorynolaryngologiczny Sekretariat 1160
Pokój lekarzy 1161
Pokój lekarzy 1162
Pokój lekarzy 1163
Punkt pielęgniarski 1164
Pokój pielęgniarek 1165
Archiwum 1166
Oddział Urologiczny Sekretariat 1170
Pokój lekarzy 1171
Pokój lekarzy 1172
Lekarz dyżurny 1173
Punkt pielęgniarski 1174
Pokój pielęgniarek 1175
Gabinet cytoskopii 1176
Gabinet zabiegowy 1177
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pokój lekarzy 1188
Lekarz kierujący oddziałem 1189
Punkt pielęgniarski 1190
Sala opatrunkowa 1191
Sala opatrunkowa 1192
II Oddział Chirurgii Ginekologicznej Sekretariat 1199
Lekarz kierujący oddziałem 1200
Lekarz dyżurny 1201
Punkt pielęgniarski 1202
Gabinet zabiegowy 1203
Gabinet zabiegowy 1204
Oddział Chirurgii Plastycznej Sekretariat 1209
Pokój lekarzy 1210
Pokój konferencyjny 1211
Sala opatrunkowa 1212
Oddział Hematologiczny Pokój lekarzy 1219
Punkt pielęgniarski 1220
Gabinet zabiegowy 1221
Gabinet zabiegowy USG 1222
Oddział Immunologii Klinicznej Lekarz kierujący oddziałem 1276
Pielęgniarka oddziałowa 1277
Pokój lekarzy 1278
Punkt pielęgniarski 1279
Gabinet zabiegowy 1280
Zespół Opieki kardiologicznej   1299
Apteka Szpitalna Kierownik 1300
Biuro - Zast. Kierownika 1301
Pokój badań klinicznych 1302
Pokój administracyjny cytostatyków 1303
Pokój socjalny 1304
Wydawanie leków 1305
Magazyn płynów 1306
Magazyn opatrunków 1307
Magazyn leków 1308
Pracownia cytostatyków 1309
Pokój badań klinicznych 747-41-91
Zakład Fizyki Medycznej Gabinet Fizyków 1315
Planowanie leczenia 1316
Zakład Patologii Nowotworów Sekretariat 1320
Kierownik 1321
Pokój Asystentów - Zast. Kierownika 1322
Pokój Asystentów 1323
Pokój Asystentów 1324
Pokój Asystentów 1325
Pisemna emisja wyników 1326
Rejestracja materiału 1327
Biuro/księgowość 1328
Pracownia dokumentacji dydaktycznej 1329
Pracownia immunohistochemiczna IHC 1330
Pracownia INTRA 1331
Przyjmowanie materiału 1332
Krojenie materiału 1333
Archiwum 1334
Sekretariat - fax 1335
Zakład Radioterapii Sekretariat 1340
Gabinet lekarski nr 1 1341
Gabinet lekarski nr 2 1342
Gabinet lekarski nr 3 1343
Gabinet lekarski nr 4 1344
Gabinet lekarski nr 5 1345
Modelarnia 1346
Sterownia ONKOR 1 1347
Sterownia ONKOR 2 1348
Sterownia ONKOR 3 1349
Sterownia ARTISTE 1 1350
Sterownia ARTISTE 2 1351
Sterownia ARTISTE 3 1352
Sterownia TOMOGRAF ZT 1353
Przygotowanie pacjenta 1354
Punkt ruchu chorych 1355
Punkt  1356
Z-ca kierownika 1357
Kierownik 1358
Sekretariat - fax 740-79-79
Zakład Brachyterapii Sekretariat 1370
Pokój lekarzy 1371
Sterownia HDR 1372
Sala operacyjna HDR 1373
Sterownia Brachyterapia 1374
Zakład Diagnostyki Obrazowej  Sekretariat 1390
Sekretariat 1391
Kierownik 1392
Rejestracja 1393
Pok. przygotowania pacjenta 1394
Pokój techników 1395
Sterownia TOMOGRAFU 1396
Sterownia RTG 1397
Gabinet USG 1398
Gabinet USG piersi 1399
Pokój opisowy 1400
Pokój opisowy 1401
Pokój opisowy 1402
Sterownia RMI 1403
Pokój opisowy RMI 1404
Pok. przygotowania pacjenta RMI 1405
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Pokój walidacyjny 1425
Pokój banku krwi 1426
Pokój serologii gr.krwi 1427
Pracownia mikrobiologii 1428
Pracownia mikrobiologii 1429
Magazyn brudny 1430
Pracownia hematologii 1431
Pokój mikroskopowy 1432
Pracownia biochemiczna 1433
Pracownia biochemiczna 1434
Pokój socjalny 1435
Pracownia koagulologii 1436
Pokój pobrań 1437
Kierownik 1444
Centralna Sterylizatornia Pomieszczenie wstępnego mycia 1450
Pakowanie do sterylizacji 1451
Magazyn mat. do sterylizacji 1452
Rejestracja Rejestracja Ogólna 1500
Rejestracja Ogólna 1501
Rejestracja Ogólna 1502
Rejestracja Ogólna 1503
Rejestracja Ogólna 1507
Rejestracja Ogólna 1508
Rejestracja Okulistyka, Paliatyw, Dermatologia, Hematologia 1509
Zespół Poradni Specjalistycznych Sekretariat 1510
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 1 1511
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 2 1512
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 3 1513
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 4 1514
Poradnia Okulistyczna - Gabinet 1515
Poradnia Diabetologiczna - Gabinet 1516
Poradnia Hematologiczna - Gabinet 1517
Poradnia Dermatologiczna - Gabinet 1518
Poradnia Genetyczna - Gabinet 1519
Poradnia Immunologiczna - Gabinet 1520
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 5 1521
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 6 1522
Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gabinet nr 1 1523
Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gabinet nr 2 1524
Pracownia ECPW 1526
Pracownia Endoskopowa 1527
Poradnia Proktologiczna - Gabinet 1528
Poradnia Chir. Uraz.-Ortoped. - Gabinet nr 1 1529
Poradnia Chir. Uraz.-Ortoped. - Gabinet nr 2 1530
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 1 1531
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 2 1532
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 3 1533
Poradnia Leczenia Bólu - Gabinet nr 1 1535
Poradnia Leczenia Bólu - Gabinet nr 2 1536
Poradnia Gastroenterologiczna - Gabinet 1537
Poradnia Kardiologiczna - Gabinet 1538
Poradnia Psychologiczna - Gabinet nr 1 1539
Poradnia Psychologiczna - Gabinet nr 2 1540
Poradnia Paliatywna 1541
Poradnia Laryngologiczna - Gabinet nr 1 1542
Poradnia Laryngologiczna - Gabinet nr 2 1543
Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 1 1544
Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 2 1545
Poradnia Endokrynologiczna - Gabinet 1546
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 1 1547
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 2 1548
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 3 1549
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 4 1550
Sekretariat med. - Poradnia Onkologiczna 1551
Sekretariat med. - Poradnia Okulistyczna, Psychologiczna, Paliatywna 1552
Sekretariat med. - Poradnia Chirurgiczna 1553
Sekretariat med. - Poradnia Endokrynologiczna, Urologiczna 1554
Pielęgniarka koordynująca 1555
Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Sekretariat 1570
Kierownik 1571
Rejestracja 1572
Rejestracja Mammograf 1573
Gabinet zabiegowy chirurgiczny 1574
Gabinet badań ginekologiczny 1575
Gabinet USG 1576
Rejestracja 740-90-04 /
800-11-26-95
Sekretariat 745-17-18
Ośrodek Rehabilitacji Rejestracja 1585
Rejestracja 1586
Kierownik 1587
Kierownik 1588
Gabinet lekarski 1589
Gabinet kinezoterapii 1590
Lubelski Rejestr Nowotworów Kierownik / Biuro 1604
Biuro 1605
Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny Kierownik / Biuro 1606
Archiwum Biuro
1700
 Ksero 1702
Główny Księgowy Kierownik 1704
Dział Finansowo-Księgowy Biuro 1705
Biuro 1706
Biuro 1707
Dział Funduszy Europejskich Biuro 1710
Dział Eksploatacji Kierownik 1712
Biuro 1713
Warsztat hydrauliczny 1716
Warsztat elektryczny 1717
Dział Informatyczny Kierownik 1720
Informatycy 1721
Informatycy 1722
Informatycy 1723
Serwerownia bud.4 1727
Serwerownia bud.B 1728
Dział Inwestycji Kierownik 1729
Biuro 1730
Fax 747-75-12
Dział Kadr, Szkoleń i Płac Kierownik 1734
Szkolenia 1735
Kadry 1736
Płace 1737
Płace 1738
Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Kierownik 1739
Biuro 1740
Zespół Sprzątający 1741
Dział Organizacyjno-Prawny Kierownik 1743
Biuro 1744
Dział Promocji Kierownik 1747
Biuro 1748
Dział Rozwoju Naukowego Kierownik 1751
Biuro 1752
Dział Statystyki Medycznej Kierownik 1754
Biuro 1755
Biuro 1756
Fax 740-32-64
Dział Zamówień Publicznych Biuro - Kierownik 1760
Biuro 1761
Biuro 1762
Fax 747-63-27
Dział Zaopatrzenia Fax 1766
Biuro - Kierownik 1767
Biuro 1768
Magazyn 1769
Magazyn - biuro 1770
Kuchnia Biuro - Kierownik 1772
Rozdzielnia 1773
Zakład Elektroniki Medycznej Biuro - Kierownik 1778
Biuro/fax 1779
Serwerownia 1781
Punkt dystrybucji bielizny szpitalnej Magazyn bielizny czystej 1782
Magazyn bielizny czystej 1783
Audytor Wewnętrzny   1785
Inspektorzy ds. BHP   1786
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw   1785
Inspektor ds. PPoż   1785
Inspektor Ochrony Radiologicznej    
Kapelan Szpitalny   663 983 783
Lekarz Medycyny Pracy    
Koordynator ds. Gospodarki Lekami   1793
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta   1744
Pełnomocnik ds. SZJ   1795
Radca Prawny    
Portiernia: Budynek A    1797
Pomieszczenie dozoru   1798
Portiernia: Budynek 4   1799
Portiernia: Budynek B   1800
Portiernia: Budynek C   1801
Szlaban wjazdowy   1802
Centrala Alarmowa - Magazyny   1803
Centrala Alarmowa - Rehabilitacja   1804
Centrala Alarmowa - Radioterapia   1805
Centrala Alarmowa - Apteka   1806
Centrala Alarmowa - Dz. Informatyczny   1807
Centrala Alarmowa - Dz. Zamówień Pub.   1808
Centrala Alarmowa - Budynek B   1809
Pomieszczenie dozoru - powiadamianie   1810
Biblioteka   1850
SKOK   1851


 Dyrektor COZL im. św. Jana z Dukli
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
 

 

 


Informacja Dyrektora


Szanowni Pacjenci,

informuję, iż piątek 5 czerwca 2015 roku jest dniem wolnym od pracy
w Centrum Onkologii
.

Odpracowanie tego dnia nastąpi
w sobotę 13 czerwca 2015 roku.

Za utrudnienia przepraszam.

Dyrektor

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

 im. św. Jana z Dukli

 


Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska 

 
Pani Dyrektor Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia
honorowy_obywatel_2

Więcej o wydarzeniu na stronie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - Wspomnienie Patrona i nowa Honorowa Obywatelka Jarosławia,czerwiec 19, 2015


 
Zaproszenie
Skpe_zaproszenie_1
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 39