misja_baner1banner_jelito_cozl
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
poniedziałek, 13 listopada 2017 11:28
herb-1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

Adres: ul. Kazimierza Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) tj.:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty powinny zawierać:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5) inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
6) informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
7) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na to stanowisko.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić swoje imię
i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli" - osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na BIP, tj.
do dnia 23 listopada 2017 r. (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i finansowym kandydaci mogą uzyskać
osobiście i pisemnie w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, pokój 477, tel. 081 44-16-513 oraz drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .