misja_baner1banner_jelito_cozl
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00
logo_konkurs Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw medycznych Centrum Onkologii Ziemi lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

Adres: ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r., poz. 182 z późn.zm.).

I.    Kandydat przystępujący do konkursu winien posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz. 896), tj. posiadać:  

1) tytuł zawodowy lekarza,
2) prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,
3) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) co najmniej ośmioletni staż pracy  w zawodzie.

 Wymagania dodatkowe:

a)  pisemna koncepcja pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, z ograniczeniem do pięciu stron standardowego maszynopisu (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami);
b)  znajomość ustawy o działalności leczniczej;
c)  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
d)  znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego, w szczególności zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
e)  doświadczenie powyżej jednego roku w zarządzaniu pionem medycznym szpitala wieloprofilowego.
 

II. Kandydat  winien złożyć następujące dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania  stanowiska objętego konkursem lub kserokopię tych dokumentów poświadczone notarialnie,  tj. : a) dyplom lekarza, b) dokument  potwierdzający prawo wykonywania zawodu  lekarza  w Rzeczpospolitej Polskiej, c) dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny,
3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, tj. świadectwo pracy lub  zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę albo kserokopię tych dokumentów poświadczone notarialnie,
4)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje   zawodowe kandydata, lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
przez kandydata (na prośbę Dyrektora COZL w Lublinie lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie”, osobiście w Sekretariacie Dyrekcji COZL lub przez pocztę, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie), pod adresem:  

 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
ul. Jaczewskiego 7,  20-090 Lublin

 

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: siedziba Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ul. Jaczewskiego 7,  20-090 Lublin

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym kandydaci mogą uzyskać  do wglądu w  Sekretariacie Dyrekcji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie  ul. Jaczewskiego 7,  20-090 Lublin (I piętro), telefon:  81 454 10 02 lub  81 454 10 03

Warunki pracy dla kandydata wyłonionego w drodze konkursu : zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku objętym konkursem, w wymiarze pełnego etatu,  na okres  6 lat,  za wynagrodzeniem określonym w umowie o pracę.    

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana z Dukli w Lublinie nie zapewnia mieszkania ani tymczasowego zakwaterowania.

 

pdf_konkurs Ogłoszenie do pobarnia w formacie pdf.


  


Dyrektor centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw medycznych Centrum Onkologii Ziemi lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie