rejestracja_1

DO PORADNI W BUDYNKU NR4

tel. 81 454 w.:1500, 1501
1502, 1503 >>

DO PORADNI W BUDYNKU C
tel.: 81 454 w.: 1507, 1508 >>

Rejestracja przez internet
PTO


yt_01     wifi_01     fb_01


qa_02
instytucja_samorzdu
szsmakuj_zycie
misja_baner1

QA
 
CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie


Akredytacja


Nasz Szpital w dniach 9-11.12.2015 r. poddany został ocenie spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania Szpitala Onkologicznego.
W wyniku tej oceny Minister Zdrowia w dniu 15 marca 2016 r. udzielił Szpitalowi akredytacji  na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa, wyrażonej w uchwale nr 9/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego jest potwierdzeniem spełniania wysokich wymagań jakościowych w szeroko pojętej opiece nad pacjentami onkologicznymi.

  

Certyfikat Polityki Jakości

POLITYKA JAKOŚCI
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie


Nadrzędnym celem działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest zapewnienie naszym Pacjentom świadczeń zdrowotnych standardowych i niestandardowych.

Działania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej są ukierunkowane na:

 • promowanie profilaktyki chorób nowotworowych,
 • leczenie chorób nowotworowych,
 • ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń zdrowotnych poprzez wdrażanie uznanych i rekomendowanych w kraju i na świecie metod terapeutycznych,
 • zatrudnianie kompetentnej, stale i systematycznie doskonalącej i podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pracowniczej,
 • stałe unowocześnianie aparatury medycznej i infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • doskonalenie procesów zidentyfikowanych w COZL takich jak: realizacja świadczeń zdrowotnych, zaopatrywanie w zasoby, procesy pomiarowe; ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie nieprawidłowościom oraz likwidację potencjalnych zagrożeń,
 • współpracę z Pacjentami w zakresie jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych przez naszą kompetentną i wiarygodną jednostkę działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi, mającymi zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, efektem czego jest wzrost zaufania Pacjenta do COZL,
 • stosowanie zasady szacunku wobec Pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu naszych działań,
 • realizację i monitorowanie procesu dydaktycznego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • kształtowanie przekonania, że za jakość świadczeń zdrowotnych odpowiedzialny jest każdy pracownik Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie,
 • podnoszenie wiedzy pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w zakresie znajomości zasad i elementów Systemu Zarządzania Jakością oraz przypisanych zadań i obowiązków dla skutecznego funkcjonowania Systemu,
 • budowanie partnerskich kontaktów między pracownikami oraz podnoszenie kultury organizacyjnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

Nadrzędny cel działalności COZL osiągamy m.in. dzięki doskonalonemu Systemowi Zarządzania Jakością zgodnemu z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009, a niniejsza Polityka Jakości tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości. Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie zapewnia, że Polityka Jakości i jej cele będą wprowadzane i utrzymywane we wszystkich komórkach COZL.


POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

Nadrzędnym celem działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie jest zapewnienie naszym Pacjentom, w ramach realizowanych świadczeń zdrowotnych, nowoczesnych metod oraz standardów profilaktyki, diagnostyki, leczenia chorób nowotworowych na poziomie spełniającym ich potrzeby oraz oczekiwania z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne.

Cele środowiskowe COZL im. św. Jana z Dukli w Lublinie:

 • ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ( nie dotyczy odpadów medycznych) poprzez zapobieganie ich powstawaniu,
 • bezpieczne magazynowanie odpadów medycznych,
 • racjonalne użytkowanie stosowanych surowców i materiałów,
 • sukcesywne obniżanie zużycia zasobów naturalnych takich jak: woda, energia elektryczna itp.,
 • podnoszenie kwalifikacji i poziomu świadomości ekologicznej pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego i ciągle doskonalonego Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie zobowiązuje się do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez:

 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN EN ISO 14001:2005,
 • przestrzeganie i spełnianie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, regulacji
 • i wymagań środowiskowych w zakresie zidentyfikowanych aspektów środowiskowych w działalności COZL,
 • bieżącą identyfikację i stałe nadzorowanie znaczących aspektów środowiskowych naszej działalności poprzez monitoring procesów i ich oddziaływanie na środowisko,
 • zaangażowanie całego personelu przy ustalaniu i realizacji celów i zadań środowiskowych,
 • zapewnienie sprawnego informowania zainteresowanych stron o wpływie naszej działalności na środowisko,
 • współpracę z dostawcami materiałów i usług, stosującymi lub wdrażającymi zasady chroniące środowiskowe.

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych ze skutecznym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN EN ISO 14001:2005. Niniejsza Polityka Środowiskowa jest znana, zrozumiała i udostępniona wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym naszą działalnością. Przyjęte zobowiązania realizowane są przez wszystkich pracowników COZL w Lublinie, a odpowiedzialnym za realizację tej Polityki jest Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

Nadrzędnym celem działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie jest zapewnienie naszym Pacjentom, w ramach realizowanych świadczeń zdrowotnych, nowoczesnych metod oraz standardów profilaktyki, diagnostyki, leczenia chorób nowotworowych na poziomie spełniającym potrzeby pacjentów oraz oczekiwania, uwzględniające dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie zobowiązuje się do:

 • zorganizowania pracy w sposób zapewniający minimalizację ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy, chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • eliminowania zagrożeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do prowadzonych działań i świadczeń,
 • doskonalenia działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym poprzez ustalanie i okresowe przeglądy celów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z PN - N - 18001:2004,
 • zapewnienia środków technicznych, kadrowych i finansowych niezbędnych do realizacji Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • inspirowania pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpracy z dostawcami materiałów i usług, stosującymi lub wdrażającymi zasady
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Dukli w Lublinie zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych ze skutecznym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004. Treść niniejszej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest skonsultowana i uzgodniona z przedstawicielami pracowników COZL, znana, zrozumiała oraz udostępniona wszystkim pracownikom.

 

Przyjęte zobowiązania realizowane są przez wszystkich pracowników COZL, a odpowiedzialnym za realizację Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

Lublin, 20.06.2013 r.
Zarządzenie Dyrektora COZL im. św. Jana z Dukli nr 105/2013


· ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów ( nie dotyczy odpadów medycznych) poprzez zapobieganie ich powstawaniu,

 • bezpieczne magazynowanie odpadów medycznych,
 • racjonalne użytkowanie stosowanych surowców i materiałów,
 • sukcesywne obniżanie zużycia zasobów naturalnych takich jak: woda, energia elektryczna itp.,
 • podnoszenie kwalifikacji i poziomu świadomości ekologicznej pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego i ciągle doskonalonego Systemu Zarządzania Środowiskowego.