misja_baner1banner_jelito_cozl


CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY
skan_akredytacji1_mini_2 W dniach 9-11.12.2015 r. nasz szpital poddany został ocenie spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania Szpitala Onkologicznego.

W wyniku tej oceny Minister Zdrowia w dniu 15 marca 2016 r. udzielił Szpitalowi akredytacji na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa, wyrażonej w uchwale nr 9/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego jest potwierdzeniem spełniania wysokich wymagań jakościowych w szeroko pojętej opiece nad pacjentami onkologicznymi.
POLITYKA JAKOŚCI
certyfikat2017_mini_2 Nadrzędnym celem działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest zapewnienie naszym Pacjentom świadczeń zdrowotnych standardowych i niestandardowych.

Działania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej są ukierunkowane na:
 • promowanie profilaktyki chorób nowotworowych,
 • leczenie chorób nowotworowych,
 • ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń zdrowotnych poprzez wdrażanie uznanych i rekomendowanych w kraju i na świecie metod terapeutycznych,
 • zatrudnianie kompetentnej, stale i systematycznie doskonalącej i podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pracowniczej,
 • stałe unowocześnianie aparatury medycznej i infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • doskonalenie procesów zidentyfikowanych w COZL takich jak: realizacja świadczeń zdrowotnych, zaopatrywanie w zasoby, procesy pomiarowe; ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie nieprawidłowościom oraz likwidację potencjalnych zagrożeń,
 • współpracę z Pacjentami w zakresie jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych przez naszą kompetentną wiarygodną jednostkę działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi, mającymi zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, efektem czego jest wzrost zaufania Pacjenta do COZL,
 • stosowanie zasady szacunku wobec Pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu naszych działań,
 • realizację i monitorowanie procesu dydaktycznego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • kształtowanie przekonania, że za jakość świadczeń zdrowotnych odpowiedzialny jest każdy pracownik Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie,
 • podnoszenie wiedzy pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w zakresie znajomości zasad i elementów Systemu Zarządzania Jakością oraz przypisanych zadań i obowiązków dla skutecznego funkcjonowania Systemu,
 • budowanie partnerskich kontaktów między pracownikami oraz podnoszenie kultury organizacyjnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

Nadrzędny cel działalności COZL osiągamy m.in. dzięki doskonalonemu Systemowi Zarządzania Jakością zgodnemu z wymaganiami normy ISO 9001:2015, a niniejsza Polityka Jakości tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości. Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie zapewnia, że Polityka Jakości i jej cele będą wprowadzane i utrzymywane we wszystkich komórkach COZL.
BEZPIECZNY SZPITAL 2016
certyfikat2017_mini_2 Po raz 13. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) przeprowadziło Ranking Bezpieczny Szpital 2016, w którym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zajęło 15 miejsce w kategorii 100 najlepszych szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych i onkologicznych w kraju (w 2015 roku była to 33 pozycja).