Zarządzam wprowadzenie z dniem 12.03.2020 r. w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS CoV-2 na czas nieoznaczony do odwołania:

 1. Zamknięcie wszystkich wejść do Szpitala poza wejściami następującymi:
  - wejściem głównym do budynku nr 4,
  - wejściem do budynku nr 2 (od strony dziedzińca),
  - wejściem głównym do budynku nr 1 (od strony dziedzińca),
  - wejściem głównym do budynku B,
  - dwoma wejściami do budynku C (od strony terenu Szpitala oraz wejście z windy dla osób niepełnosprawnych),
  Zapewnienie możliwości wyjścia z budynków drogami ewakuacyjnymi. Kontrola wjazdu dla karetek – otwarcie i zamknięcie wjazdu każdorazowo na żądanie zespołu karetki.
 2. Wprowadzenie systemu kontroli epidemiologicznej wszystkich osób wchodzących na teren szpitala poprzez:
  - umieszczenie przed otwartymi wejściami kontenerów spełniających rolę śluzy i systemu barier,
  - wywiad epidemiologiczny w kierunku podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, również w kierunku infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych,
  - bezdotykowy pomiar temperatury.
  Szczegółowe zasady postępowania z Pacjentami z ryzykiem zakażenia zostaną opracowane przez Sztab Kryzysowy ds. Zagrożenia Koronawirusem do dnia 16.03.2020 r.
  Wyznaczenie ścieżki przemieszczania się dla Pacjentów z urazami ortopedycznymi leczonych onkologicznie z podejrzeniem infekcji koronawirusem.
 3. Zakaz wstępu osobom postronnym (poza osobami uprawnionymi) na teren Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z wyjątkiem sytuacji, kiedy Pacjent bezwzględnie wymaga opieki lub jest osobą niepełnoletnią.
 4. Reorganizacja Izby Przyjęć – całkowite oddzielenie przypadków nagłych od planowych.
  Szczegółowy plan reorganizacji zostanie opracowany przez Sztab Kryzysowy ds. Zagrożenia Koronawirusem do dnia 16.03.2020 r.
 5. Reorganizacja Poradni - rejestracja Pacjentów pierwszorazowych wyłącznie telefonicznie lub internetowo celem zminimalizowania ryzyka zakażenia, poza sytuacjami szczególnymi za zgodą kierownika Rejestracji Ogólnej.
 6. Kontynuowanie całkowitego zakazu odwiedzin Pacjentów.
  Zakaz ruchu chorych poza Oddziały bez zgody personelu medycznego.
  Ograniczenie do niezbędnego minimum (wyłącznie w celach służbowych) przemieszczania się pracowników na terenie COZL.
  Poruszanie się wyłącznie ciągami komunikacyjnymi ( z pominięciem oddziałów).
  Ograniczenie dostępu do wind wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia w postaci karty dostępu, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających pomocy w transporcie ( z asystą personelu).
 7. Wskazać jako preferowany sposób informowania o stanie zdrowia Pacjentów kontakt telefoniczny, po uprzedniej identyfikacji tożsamości upoważnionego poprzez oddzwonienie na numer telefonu wskazany w dokumentacji medycznej,
  W sytuacjach szczególnych udzielać informacji o stanie zdrowia Pacjentów osobom upoważnionym wyłącznie w wyznaczonym punkcie, tj. pomieszczeniu na Wysokim Parterze w budynku nr 4, naprzeciwko wind.
 8. Zamknięcie stołówki szpitalnej dla osób niebędących pracownikami COZL.
 9. Zakaz przebywania Pacjentów w Zespole Poradni Specjalistycznych poza wyznaczonymi godzinami przyjęć do danej poradni.
 10.  Wstrzymanie wypożyczeń ze szpitalnej biblioteki dla Pacjentów.
 11.  Ograniczenie kontaktów Kapelanów z Pacjentami na oddziałach do sytuacji niezbędnych oraz informowanie przez Panie Oddziałowe i Pielęgniarki koordynujące Kapelana COZL o zgłaszanych przez Pacjentów przebywających na oddziałach prośbach dotyczących posługi duszpasterskiej.
 12.  Wstrzymanie udzielania świadczeń w Zakładzie Rehabilitacji oraz Ośrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia.
 13.  Wstrzymanie kontynuacji ministerialnego Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.
 14.  Wskazanie jako jedynego miejsca wykonywania czynności przez Monitorów Badań Klinicznych oraz jedynego miejsca kwalifikowania Pacjentów przez Badaczy do badań klinicznych dwóch pomieszczeń w budynku C (IV piętro przy windach).
 15.  Wprowadzenie zakazu zagranicznych wyjazdów służbowych dla pracowników COZL.
 16.  Wprowadzenie zakazu wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych/medycznych oraz wycofanie zgód już udzielonych.
 17.  Przygotowanie szeroko dostępnej informacji w formie papierowej i elektronicznej dla pracowników i Pacjentów w zakresie profilaktyki i postępowania w przypadku zakażenia.
 18.  Odwołanie wszelkich form kształcenia praktycznego w ramach umów dotyczących dydaktyki realizowanej w formie: ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych.
 19.  Zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, włączników, przycisków do wind). W miejscach największego natężenia ruchu – w obrębie Izby Przyjęć, przy otwartych wejściach głównych – co 15 minut. W pozostałych miejscach – co godzinę.

Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska