W COZL prowadzona jest działalność naukowo – badawcza, badania kliniczne oraz działalność edukacyjna i szkoleniowa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chorób nowotworowych. Realizowane są zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

COZL posiada potencjał intelektualny wymagany w pełnoprofilowym ośrodku onkologicznym oraz dysponuje bazą diagnostyczno-terapeutyczną, która nieprzerwanie jest udoskonalana.

Dla działalności leczniczej, naukowo-badawczej czy dydaktycznej COZL udostępnia komórki organizacyjne niezbędne do prowadzenia tej działalności innym podmiotom.

Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na bazie II Oddziału Radioterapii COZL prowadzi dla studentów Wydziału Lekarskiego, w języku polskim i angielskim, dydaktykę i zajęcia praktyczne z onkologii klinicznej, radioterapii, chirurgii, immunoterapii oraz rehabilitacji. Wykłady i ćwiczenia z onkologii prowadzone są dla studentów elektroradiologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa i położnictwa w ramach studiów magisterskich i licencjackich, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Osiągnięcia naukowo-badawcze Zakładu Onkologii obejmują szeroki zakres tematyczny. Są to prace dotyczące zarówno zagadnień klinicznych, radioterapii jak i prac laboratoryjno-doświadczalnych.

Jednym ze statutowych działań COZL jest kreowanie ścieżek rozwoju zarówno kadry medycznej, jak i administracyjnej. Szpital aktywnie uczestniczy w procesie przygotowywania osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny, współuczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń specjalistycznych i doskonalących dla pracowników medycznych.

Personel medyczny bierze udział w wielu konferencjach i szkoleniach specjalistycznych oraz programach naukowych realizowanych w kraju i za granicą w formie warsztatów jak i wykładów, poszerzając wiedzę i umiejętności. Onkolodzy kliniczni biorą udział w konferencjach Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz w takich międzynarodowych spotkaniach jak ASCO (American Society of Clinical Oncology), ESMO (European Society for Medical Oncology) i EBCC (European Breast Cancer Conference). Lekarze radioterapeuci uczestniczą m.in. w spotkaniach ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology), ASTRO (American Society for Radiation Oncology) i PTRO (Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej). W COZL odbywają się posiedzenia Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Lekarze zatrudnieni w Centrum aktywnie uczestniczą także w pracach krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych takich jak: Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO), Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK), European Society for Medical Oncology (ESMO), American Society of Clinical Oncology (ASCO), American Society for Radiation Oncology (ASTRO), The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

Spotkania naukowo - informacyjne PTO 

Prezentacje i wykłady