Informacja dotycząca zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom Ukrainy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku
 i po 24-tym lutego 2022 roku jest uznawany za legalny (posiadają odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży lub zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP), mają prawo
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków na analogicznych zasadach,
jak ubezpieczeni w Polsce
. Prawo to nie obejmuje leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Prawo do świadczeń w Polsce obejmuje obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko – ukraińską od dnia 24 lutego 2022 roku i po 24-tym lutego 2022 roku, na podstawie paszportu ze stemplem Straży Granicznej RP lub zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP oraz dodatkowo od dnia 16 marca 2022 roku na podstawie numeru PESEL, e-dokumentu poświadczającego status osoby uprawnionej lub wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.

Od dnia 9 marca 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił infolinię dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy pod bezpłatnym numerem telefonu:

800 190 590

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html

Kontakt do Koordynatorów ds. Uchodźców w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli:

telefony:

+48 81-454-1900

+48 502-618-157

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta wskazują,
że narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością, każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych
w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących
(dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),  w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.  Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy
są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń.

Prawo do bezpłatnych świadczeń na podstawie specustawy nie przysługuje osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych, miały status uchodźcy lub złożyły wniosek o nadanie takiego statusu.

Jeżeli obywatel Ukrainy nie posiada dokumentów potwierdzających legalny pobyt
na terytorium RP określonych w
ustawie z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(przekroczenie granicy
RP przed 24 lutego 2022 roku, przyjazd z innego kraju UE),
  wówczas świadczenia udzielane
są na dotychczasowych zasadach:

- bezpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń,
w tym między innymi decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) potwierdzająca prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej, zatrudnienie na terenie RP, ubezpieczenie dobrowolne,

- odpłatnie zgodnie z „Instrukcją postępowania w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej”.

                Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, spełniające ustawowo określone kryterium dochodowe. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest decyzja wójta, burmistrza, prezydenta gminy właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy
.

                Zasady nadawania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 z późn. zm.). Status uchodźcy  może uzyskać osoba, która  na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków
do nadania statusu uchodźcy, Polska może udzielić ochrony uzupełniającej.

                Decyzję o nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełniającej wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o  udzielenie ochrony międzynarodowej.

Wszelkie informacje dotyczące procedury udzielania ochrony międzynarodowej dostępne są
na stronie
https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy.

Polskie akty prawne regulujące pobyt cudzoziemców na terytorium
RP
https://www.gov.pl/web/udsc/polskie-akty-prawne.

Komunikaty Centrali NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczące udzielania świadczeń obywatelom Ukrainy:

Informacja dotycząca procedury nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy na terenie miasta Lublin  https://lublin.eu/ua/lublin/news/-pesel-,352,1175,1.html

Детальніше:Координатор у справах біженців - Інформація про принципи надання медичних послуг громадянам України в онкодиспансері Люблінщини. вул. Іоанна з Дуклі