W przypadku braku dokumentów potwierdzających uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej proces udzielania tych świadczeń przebiega w sposób następujący:

 • Pacjent, który złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów w terminie
  7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Pacjenci niewymagający hospitalizacji po zarejestrowaniu kierowani są do właściwej Poradni lub na badanie, po uprzednim uiszczeniu w Kasie COZL opłaty zgodnie  z Cennikiem obowiązującym w COZL
 • Pacjenci wymagający hospitalizacji zgłaszają się do Izby Przyjęć, gdzie informowani są o wysokości opłat za hospitalizację. 

Opłaty w COZL pobierane są z tytułu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych
 • udostępniania dokumentacji medycznej, ustalonej w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Wysokość opłat ustalana jest przez Dyrektora COZL w cenniku, który jest ogólnie dostępny w COZL.

Informacje dla pacjentów zagranicznych nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

  • W celu rozpoczęcia leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pacjenci z zagranicy (osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej) powinny zgłosić się do Rejestracji Ogólnej COZL czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7-18 lub do Izby Przyjęć Szpitala (24h).
  • Pracownik Rejestracji lub Izby Przyjęć informuje o możliwości skorzystania ze świadczenia podając dostępny termin uwzględniający w pierwszej kolejności osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej wpisane na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne w COZL oraz wartość takiego świadczenia na podstawie obowiązującego cennika dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  • Szczegółowe informacje ogólnych warunków przyjęcia i leczenia udziela Dział Statystyki Medycznej tel. 81 454 1758

Ceny obowiązujące dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Poradnie 
Pracownia EKG 
Pracownia diagnostyczna
poradni kardiologicznej 
Badania i zabiegi endoskopowe
górnego odcinka przewodu pokarmowego* 
Badania i zabiegi endoskopowe
dolnego odcinka przewodu pokarmowego* 
Medyczne laboratorium diagnostyczne 
Zakład patologii nowotworów 
Ośrodek rehabilitacji 
Pracownia RTG 
Badania kontrastowe w pracowni RTG 
Pracownia mammograficzna 
Pracownia USG 
Pracownia tomografii komputerowej* 
Pracownia rezonansu magnetycznego* 
Zakład radioterapii 
Zakład brachyterapii 
Znieczulenia 
Transport zwłok 
Pobyt pacjenta w oddziale 
Cennik ksero dokumentacji medycznej* 

Do pobrania:

pdf download Cennik badań w formacie pdf.