Dostęp do bezprzewodowego internetu

nazwa sieci: COZL-Pacjent
hasło:  COZL-Lublin

 

Regulamin korzystania z darmowego dostępu do Internetu

§1

Pacjenci zarejestrowani i przebywający na terenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Z Dukli w Lublinie, zwanego dalej Centrum, mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodową sieć teleinformatyczną Centrum na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§2

Centrum nie udostępnia sprzętu komputerowego pacjentom. Aby skorzystać z darmowego dostępu do Internetu, pacjent musi posiadać własny sprzęt komputerowy. Sprzęt komputerowy pacjenta musi być zgodny ze standardem sieciowym IEEE 802.11 b/g/n. Zgodność sprzętu z wyżej wymienionym standardem można zweryfikować czytając specyfikację sprzętu komputerowego (dane techniczne).

W celu skorzystania z sieci bezprzewodowej należy wybrać sieć o identyfikatorze SSID „COZL-Pacjent” lub wpisać identyfikator sieci przy użyciu klawiatury. Sieć działa w standardzie szyfrowania WPA2 i jest zabezpieczona hasłem „COZL-Lublin”.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za problemy pacjentów z dostępem do Internetu. Centrum nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla pacjentów - użytkowników sieci w zakresie konfiguracji ich sprzętu komputerowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń użytkownika z infrastrukturą teleinformatyczną szpitala. Ze względów bezpieczeństwa Centrum nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych. Ruch w sieci jest na bieżąco monitorowany. Awarie sieci należy zgłaszać w sekretariatach oddziałów.

§3

Pacjentowi będącemu użytkownikiem sieci zabrania się:

  • omijania zabezpieczeń zastosowanych w sieci (np. zmiany adresu MAC karty sieciowej, zmiany adresu IP przydzielonego przez serwer DHCP),
  • wykorzystania sieci do działań niezgodnych z prawem, w tym przesyłania i udostępniania treści zakazanych prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe,
  • rozsyłania treści reklamowych,
  • korzystanie z aplikacji typu peer-to-peer,
  • rozpowszechniania wirusów i złośliwego oprogramowania komputerowego mogącego uszkodzić lub zakłócać pracę sprzętu COZL lub innych użytkowników sieci,
  • korzystania z Internetu w sposób uciążliwy dla innych pacjentów lub utrudniający realizację obowiązków służbowych personelowi medycznemu Centrum.

§4

W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności określonych w §3, pacjent - użytkownik sieci może zostać bez ostrzeżenia pozbawiony dostępu do Internetu.

§5

Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom lub podmiotom w związku z korzystaniem z udostępnionego mu w Centrum Internetu. Centrum nie odpowiada za działania i szkody spowodowane przez pacjentów w związku z korzystaniem z nich z dostępu do Internetu.

§6

Korzystanie z telefonów komórkowych nie powinno odbywać się w sposób stwarzający uciążliwości dla innych osób.

§7

Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w miejscach oznaczonych symbolem przekreślonego telefonu.

§8

Zabrania się robienia zdjęć oraz nagrywania filmów na terenie Centrum.