Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) ( zwanego dalej: RODO) informuję, iż:

 1.  [Administrator danych osobowych] Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z siedzibą przy
  ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, tel.: 81 454 10 02, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. [Inspektor Ochrony Danych] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. [Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania] Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa,
  • b) w celach związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej i udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej – podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa,
  •  w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
  • w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub rozliczeń podatkowych – podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz innymi właściwymi przepisami prawa.
 4. [Informacje o odbiorcach danych osobowych] Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. osobie upoważnionej przez Panią / Pana, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organomwładzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 6. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych] Administrator może przekazywać Pani / Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.
 7. [Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane] Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tym przepisie.
  W przypadku przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celach związanych z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną, Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, określony w przepisach prawa.
  W przypadku przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe, Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 8. [Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane] Posiada Pani / Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe zgodnie z art. 16 RODO,
  • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO.
 9. [Obowiązek podania danych] Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator, jako podmiot lecznicy, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Odmowa podania danych osobowych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
 10. [Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji] Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani / Pana dane osobowe.
  Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych jest zobowiązany, na mocy art. 12 ust. 3 RODO, bez zbędnej zwłoki ( w terminie miesiąca od otrzymania żądania) udzielić informacji o przysługujących jej prawach oraz działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15-11 RODO oraz podania treści tych danych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 11.