Pacjenci pragnący uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej powinni zgłosić się do właściwej rejestracji szpitalnej celem złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli udostępnia dokumentację medyczną w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Odbiór kopii dokumentacji medycznej oraz uiszczenie opłaty następuje w punkcie ksero w godzinach 8.00- 14.30, tel. 81 454 1702 - Punkt Ksero znajduje się na niskim parterze w nowym budynku nr 1 przy Rejestracji Ogólnej.
 • Kopie może odebrać pacjent lub osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej lub może być sporządzone osobno.

Cennik usług ksero:

opłata za jedną stronę kopii udostępnianej dokumentacji medycznej wynosi 30 groszy i wynika z zarządzenia nr 47/2020 Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie odpłatności za dokumentację medyczną udostępnianą w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 
Ponadto, zgodnie z ww. zarządzeniem odpłatność wynosi:
 
1.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie wyciągu albo odpisu 10 zł za każdą stronę
2.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej w formie kopii albo wydruku
0,30 zł za każdą stronę
3.
udostępnienie po raz kolejny dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 2,00 zł za każdą płytę CD
4. wykonanie kopii ksero innej dokumentacji medycznej niż udostępniana 0,30 zł za każdą stronę

 

Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 2a. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta opłaty, o której mowa w ust. 1 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 tej ustawy.

 

W ZWIĄZKU ZE WSKAZANIEM PANI/PANA JAKO OSOBY UPRAWNIONEJ
DO UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NASZEGO PACJENTA, INFORMUJEMY, ŻE:

 1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób innych niż pacjent, którego dokumentacja medyczna będzie im udostępniana, jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z siedzibą w Lublinie, ul. dr K. Jaczewskiego 7 20-090 Lublin; tel. sekretariat: 81 454 1002, 81 454 1003 fax: 81 747 89 11; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www. cozl.pl
 2. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania, do którego mają posłużyć dane osobowe, jest udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
 4. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru kopii dokumentacji medycznej pacjenta;
  2) dane z dokumentu tożsamości (tylko do wglądu);
  3) adres doręczenia, jeżeli ma to zastosowanie;
  4) dane, których nie oczekiwaliśmy, ale zostały podane spontanicznie przez upoważniającego pacjenta - np. numer telefonu.
 6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani osobom, ani w kraju, ani za granicą.
 7. Dane osobowe będą przechowywane:
  1) w wykazie wymaganym postanowieniem art. 27 ust. 4 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tylko imię lub imiona i nazwisko) przez 10 lat - czyli czasie wskazanym w jednolitym rzeczowym wykazie akt wprowadzonym w COZL w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
  2) w wypełnionych formularzach wnioskowych lub pisemnych upoważnieniach - przez 5 lat - czyli czasie wskazanym w jednolitym rzeczowym wykazie akt wprowadzonym w COZL w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
  3) numer telefonu i inne dane, których nie oczekiwaliśmy, ale zostały podane spontanicznie przez upoważniającego pacjenta będą usuwane niezwłocznie po wyrażeniu takiego żądania, a najpóźniej po odbiorze kopii dokumentacji medycznej.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza postanowienia RODO.
 10. Posiadane przez nas dane otrzymaliśmy od upoważniającego pacjenta.
 11. COZL nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie przetwarzanych danych.
 12. niniejsza informacja wynika z obowiązku nałożonego na administratora w art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Numery telefonów:

Rejestracja tel. 81 454 1000 1/WP
Ksero tel. 81 454 1702  1/NP

Ksero czynne:

poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-14.30 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Do pobrania w formacie .pdf