Załącznik do Zarządzenia Dyrektora COZL nr 94/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

 

Zasady odwiedzin Pacjentów
w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

 

Biorąc pod uwagę profil Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, jako szpital onkologiczny, w którym hospitalizowani są pacjenci obciążeni chorobą nowotworową ze znacznie obniżoną odpornością w trakcie ciężkiego leczenia toksynami biobójczymi
(chemio -, chemioimmunoterapią) lub w trakcie leczenia operacyjnego lub leczenia promieniami jonizującymi, odwiedziny pacjentów oraz przebywanie osób trzecich na terenie podmiotu leczniczego odbywa się w warunkach ścisłego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, zgodnie z przepisami prawa, z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia, co do zasady w godzinach od 11:00 do 18:00 z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. W godzinach od 18:00 do 11:00 w celu zapewnienia spokoju pacjentom i poszanowania ich uprawnień w tym zakresie oraz prawidłowości realizowania procedur medycznych odwiedziny są możliwe po ich uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym (co ma zastosowanie zwłaszcza w wyjątkowych sytuacjach, np. w sytuacji ostatniego pożegnania).
 2. Dzieci małoletnie mogą uczestniczyć w odwiedzinach pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 3. Odwiedziny pacjentów odbywają się za dorozumianą zgodą.
 4. Na żądanie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione
  w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 5. Zakazane jest odwiedzanie pacjentów przez osoby obarczone chorobą zakaźną, wykazującą objawy infekcji, z widocznymi zapalnymi zmianami skóry, a także osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków psychoaktywnych lub innych podobnie działających środków.
 6. W przypadku podjętego procesu terapeutycznego (chemioterapia), zgodę na odwiedziny pacjenta powinien wyrazić lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny.
 7. Osoba odwiedzająca wchodząc do Oddziału ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 8. Zalecane jest stosowanie przez osoby odwiedzające środków ochrony osobistej
  (maseczka medyczna oraz fartuch flizelinowy). Wychodząc z oddziału środki ochrony osobistej należy zdjąć i wrzucić do kosza na odpady medyczne (worek koloru czerwonego) znajdujący się przy wyjściu z oddziału oraz należy zdezynfekować ręce.
 9. Ze względu na stan zdrowia pacjentów oraz poszanowanie spokoju innych osób leżących na sali zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie nie więcej niż 2 osoby. W innych przypadkach lub w sytuacji wizyt pożegnalnych o liczbie osób odwiedzających decyduje lekarz kierujący oddziałem, lekarz dyżurny lub inny lekarz zatrudniony w oddziale, przy uwzględnieniu stanu zdrowia pacjenta.
 10. Czas odwiedzin pacjenta w sali chorych, konsultowany jest na bieżąco z personelem medycznym, dostosowywany do możliwości organizacyjnych jednostki, stanu pacjenta, a także uprawnień innych pacjentów przy czym rekomenduje się, aby nie przekroczył 3 godzin. W przypadkach wyjątkowych, czas odwiedzin może być również ograniczony/skrócony ponad rekomendowane w zdaniu poprzedzającym godziny
  (powód ograniczenia personel szpitala odnotuje w dokumentacji), przy czym przy ustaleniu ostatecznego czasu odwiedzin brane pod uwagę winny być zarówno niezbędne potrzeby zabezpieczenia sytuacji wyjątkowej, prawa pacjentów oraz ich potrzeby, jak również ewentualne aktualne stanowiska stosownych organów i instytucji w zakresie rekomendowanego czasu odwiedzin.
 11. Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób niezakłócający normalnej pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów.
 12. Osoby oczekujące na odwiedzenie pacjenta czekają poza terenem oddziału, na holu lub ciągach komunikacyjnych przed oddziałem, zachowując dystans od innych osób oczekujących.
 13. W sytuacjach nagłych, np. wystąpienia ogniska epidemicznego w oddziale lub innych zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów, personelu lub osób odwiedzających, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny zobowiązany jest do wstrzymania odwiedzin w tym dniu z upoważnienia Dyrektora. W takiej sytuacji, stosownie do możliwości technicznych oraz przy uwzględnieniu stopnia narażenia wpływu sytuacji nagłej na stan zdrowia pacjenta, pacjentom zapewnia się możliwość kontaktu z osobami odwiedzającymi (np. poprzez kontakt telefoniczny).
 14. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do:
  • zapoznania się z niniejszymi zasadami odwiedzin i przestrzegania ich,
  • odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i niezakłócania ich spokoju,
  • odnoszenia się z szacunkiem do personelu i niezakłócania jego pracy,
  • zachowania czystości na terenie szpitala, w szczególności w salach chorych, toaletach i łazienkach,
  • pozostawiania okryć wierzchnich w szatni,
  • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
  • poszanowania mienia szpitala,
  • przestrzegania czystości i porządku,
  • opuszczania sal chorych podczas obchodów lekarskich i czynności leczniczo-pielęgnacyjnych,
  • korzystania wyłącznie z toalet i łazienek ogólnodostępnych poza oddziałem.
 15. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
  • dostarczania pacjentom alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych i wszelkich innych substancji o podobnym działaniu oraz ich spożywania i używania na terenie szpitala,
  • dostarczania pacjentom leków bez wiedzy i zgody lekarza,
  • pozostawiania chorym artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza prowadzącego ze względu na stan zdrowia pacjenta lub przebieg procesu terapeutycznego,
  • wprowadzania zwierząt na teren szpitala,
  • poruszania się po salach chorych innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany pacjent,
  • siadania na łóżku pacjenta lub w łóżkach innych pacjentów,
  • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju,
  • używania telefonów komórkowych przy aparaturze medycznej,
  • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach i instalacjach,
  • filmowania i fotografowania pacjentów i osób przebywających na oddziale,
  • prowadzenia handlu obnośnego.
 16. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do niniejszych zasad lub
  wskazówek personelu szpitala, mogą zostać usunięte poza obręb szpitala i czasowo
  pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.