Szpital to miejsce, gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy, o czym należy pamiętać odwiedzając pacjentów. 

1. Pacjentów COZL można odwiedzać codziennie w godzinach od 10.00 do 19.00.

2. Dzieci do lat 14 powinny odwiedzać pacjentów tylko pod opieką osoby dorosłej.

3. W przypadku podjętego procesu terapeutycznego (chemioterapia), zgodę na odwiedziny pacjenta powinien wyrazić Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny.

4. Ze względu na stan zdrowia pacjentów oraz poszanowanie spokoju innych osób leżących na sali zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.

5. Odwiedziny pacjentów odbywają się za ich dorozumianą zgodą. Na żądanie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

6. Na prośbę pacjenta lub jego osób najbliższych Pielęgniarka Oddziałowa w porozumieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem ustala zakres opieki w jaki mogą włączyć się osoby wskazane przez chorego. Lekarz Kierujący Oddziałem wyraża zgodę na udział w opiece nad chorym osób bliskich lub opiekunów faktycznych. W przypadku osoby nieprzytomnej Lekarz wyraża taką zgodę na prośbę najbliższej rodziny.

7. Zakazane jest odwiedzanie pacjentów przez osoby cierpiące na chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (katar, grypa), z widocznymi zapalnymi zmianami skórnymi, a także osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków psychoaktywnych.

8. Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do:

 • zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go,
 • odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i nie zakłócania ich spokoju
 • odnoszenia się z szacunkiem do personelu i nie zakłócania jego pracy,
 • zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach,
 • pozostawiania okryć wierzchnich w szatni,
 • zachowywania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
 • poszanowania mienia szpitala,
 • przestrzegania czystości i porządku,
 • opuszczania sal chorych podczas obchodów lekarskich i czynności leczniczo- pielęgnacyjnych,
 • korzystania wyłącznie z toalet i łazienek dla odwiedzających (ogólnodostępnych),

9. Osobom odwiedzającym hospitalizowanych pacjentów zabrania się:

 • dostarczania pacjentom alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych i wszelkich innych substancji o podobnym działaniu oraz ich spożywania i używania na terenie szpitala,
 • dostarczania pacjentom leków bez wiedzy i zgody lekarza,
 • pozostawiania chorym artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza prowadzącego,
 • wprowadzania zwierząt na teren szpitala,
 • poruszania się po salach chorych innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany pacjent,
 • siadania na łóżku chorego lub na łóżkach innych pacjentów,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić chorego w stan niepokoju,
 • używania telefonów komórkowych przy aparaturze medycznej,
 • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach i instalacjach,
 • filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale,
 • prowadzenia handlu obnośnego.

10. Dyrektor szpitala może ograniczyć odwiedzanie pacjentów ze względu na trudności organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

11. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu szpitala, mogą zostać usunięte poza obręb szpitala i pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.

(Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 17 lutego 2016r. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w sprawie: wprowadzenia nowych „Zasad odwiedzania pacjentów w Centrum Onkologii Ziemi  Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”)

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora COZL nr 314/2018  z dnia 13 grudnia 2018 r.