Zasady odwiedzin Pacjentów w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli obowiązujące w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Aktualizacja z dnia 07.09.2022 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną - stanem zagrożenia epidemicznego związanego z Covid-19, obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, biorąc pod uwagę profil Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, jako szpitala onkologicznego, w którym są hospitalizowani pacjenci obciążeni chorobą nowotworową ze znacznie obniżoną odpornością w trakcie ciężkiego leczenia toksynami biobójczymi (chemio-, chemioimmunoterapią) lub w trakcie leczenia operacyjnego lub leczenia promieniami jonizującymi odwiedziny pacjentów oraz przebywanie osób trzecich na terenie podmiotu leczniczego odbywa się w warunkach ścisłego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. Każda osoba odwiedzająca powinna być zdrowa, bez objawów infekcji, z ujemnym wynikiem testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w Punkcie Wymazowym Centrum do godz. 15.00 w dni robocze lub na Izbie Przyjęć Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Istnieje możliwość okazania aktualnego wydruku ujemnego wyniku testu antygenowego (test antygenowy ważny 24 godz.) wykonanego poza Centrum.

  2. Odwiedziny odbywają się w godzinach 15.00 - 18.00 codziennie. Czas odwiedzin powinien być jak najkrótszy i nie powinien przekraczać 30 min.

  3. W sytuacjach nagłych np. wystąpienia ogniska epidemicznego Covid-19 w Oddziale lub innych zagrożeń dla zdrowia i życia Pacjentów, Personelu lub osób odwiedzających wówczas Lekarz Dyżurny zobowiązany jest do wstrzymania odwiedzin w tym dniu z upoważnienia Dyrektora.

  4. Pielęgniarka odpowiedzialna za dyżur w danym Oddziale ma obowiązek sprawdzenia wyniku testu antygenowego oraz przekazania środków ochrony osobistej (maseczka medyczna zakrywająca nos i usta oraz fartuch fizelinowy). Osobie odwiedzającej oraz wskazać w celu dezynfekcji rąk dozownik znajdujący się przy wejściu do Oddziału z preparatem do dezynfekcji rąk.

  5. Pacjent korzystając ze swojego prawa osobistego kontaktu z osobą bliską zgłasza ten fakt personelowi medycznemu podając imię i nazwisko osoby, która może go odwiedzić.

  6. Jednoczasowo dopuszcza się jedną osobę odwiedzającą na sali chorych. W innych przypadkach lub w sytuacjach wizyt pożegnalnych o liczbie osób odwiedzających decyduje Lekarz Dyżurny.

  7. Wychodząc z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje środki ochrony indywidualnej i wrzuca je do kosza na odpady medyczne (worek koloru czerwonego) znajdującego się przy wyjściu z Oddziału.

  8. W trakcie odwiedzin odwiedzający nie może wychodzić poza oddział i/lub chodzić po innych salach.

  9. Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy Oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów.

  10.  Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.