Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Psychologowie:

mgr Magdalena Bronisz-Rafałko
mgr Edyta Matejek
mgr Katarzyna Grądzka
mgr Beata Marzec-Wnuk
mgr Małgorzata Jabłońska-Trautman

Zadania realizowane:

 • pomoc psychologiczna w zakresie pod­niesienia jakości życia pacjentów z cho­robą nowotworową i ich rodzin na każ­dym etapie leczenia oraz po ukoń­czeniu leczenia,
 • działania psychoprofilaktyczne nasta­wione na personel medyczny zatrud­niony na oddziałach onkologicznych,
 • działania nastawione na psycho­prewencję i promocję zdrowia ze szcze­gólnym uwzględnieniem zachowań ułatwiających zapobieganie oraz wczesne wykrywanie i leczenie choroby nowotworowej,
 • psychoterapia osób dorosłych, między innym z zaburzeniami nerwi­cowymi, zaburzeniami osobowości i ze­społami behawioralnymi (np. zabu­rzeniami odżywiania).

Informacje szczegółowe:

Rejestracja wizyty w Poradni Psychologicznej odbywa się w budynku nr 1 lub telefonicznie 81 454 1500.

Ważne!

Pacjenci objęci leczeniem stacjonarnym w szpitalu mogą korzystać z pomocy psychologów klinicznych zatrudnionych na oddziałach lub zgłosić potrzebę rozmowy z psychologiem bezpośrednio do Poradni Psychologicznej lub personelowi medycznemu.

Poradnia specjalizuje się w:

 • diagnozie psychologicznej
 • poradnictwie psychologicznym
 • interwencji kryzysowej
 • rehabilitacji psychologicznej
 • psychoterapii indywidualnej
 • sesjach wsparcia psychospołecznego
 • relaksacji i wizualizacji hipnozie

Definicje:

 • Psychoterapia - forma oddziaływania psychospołecznego, skierowana do osób potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z trudną sytuacją i rozumieniem przyczyn napotykanych problemów. Celem psychoterapii może być zmiana zachowań lub postaw, rozwój kompetencji emocjonalnych (np. podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami, stresem, depresją), społecznych (np. współpracy i komunikowania się z otoczeniem, nawiązywania relacji), poprawa motywacji do działania. Z takiej formy pomocy psychologicznej mogą także korzystać osoby przewlekle chore somatycznie, poszukujące wsparcia w procesie leczenia.
 • Interwencja kryzysowa - krótkotrwałe, doraźne działanie, które ma na celu udzielenie natychmiastowej pomocy osobie, która znalazła się w sytuacji kryzysowej (np. dowiedziała się o rozpoznaniu choroby nowotworowej lub wznowie choroby, doświadczyła prze­mocy) i utraciła podstawowe poczucie bezpieczeństwa oraz nie potrafi znaleźć sposobu poradzenia sobie z kryzysem. Interwencja kryzysowa często jest pierwszym etapem pomocy psycho­logicznej i może być wstępem do psycho­terapii.
 • Wizualizacja - metoda terapeutyczna wykorzystująca siłę wyobraźni. Jest zarazem działaniem, które ma pomóc człowiekowi choremu wniknąć w siebie i wprowadzić pewne korzystne zmiany w strukturę swojej wyobraźni.  Metoda ta została wykorzystana między innymi przez Carla Simontona, który podczas seansów terapeutycznych sterował wyobraźnią swoich pacjentów.
 • Hipnoza - stan psychiczny pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hypnos, czyli sen. Hipnoza jest wykorzystywana w psychologii klinicznej i hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń nerwicowych, terapii uzależnień, jako metoda uśmierzania bólu.
 • Relaksacja - proces wchodzenia w stan relaksu. Relaksacja osiągana może być w procesie treningu relaksacyjnego. Zwykle uczenie relaksacji polega na rozluźnianiu grup mięśni (np. trening Jacobsona), spowolnieniu oddechu i oddychaniu brzusznym.  Treningi relaksacyjne są formą terapii (autoterapii) i używane są m.in. w terapii behawioralnej, leczeniu bezsenności, redukowaniu stresu, depresji, lęku, bólów głowy itp.  Ćwiczenia obniżające napięcie mięśni powodują zmniejszenie aktywności układu wegetatywnego, unormowanie regulacji narządów wewnętrznych oraz stan wewnętrznego emocjonalnego uspo­kojenia. Rozluźnienie mięśni następuje początkowo na drodze sugestii terapeuty, później pacjent wykonuje ćwiczenia samodzielnie.

Lokalizacja:

budynek 1, piętro 2

budynek 01

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1552 1/P3
Rejestracja 81 454 1507
81 454 1508
1/WP
Poradnia - gabinet 81 454 1539 1/P2
Poradnia - gabinet 81 454 1540 1/P2