OznakowanieUE

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs Nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-S01/18 (tryb pozakonkursowy)

Informacje o projekcie:

Projekt COZL pt. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” (Nr projektu RPLU.13.01.00-06-0018/18)

Terminy podane we wniosku o dofinansowanie:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 28.09.2018r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020r.
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu: 67.573.252,06zł
Dofinansowanie z UE (EFRR): 57.437.264,24zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3.948.128,14zł
Wkład własny z Budżetu WL: 6.187.859,68zł

Harmonogram realizacji projektu w latach 2018-2020:
Wydatki poniesione w 2018 roku – 11.604.619,55zł
Wydatki poniesione w 2019 roku – 8.218.129,66zł
Planowane wydatki na 2020 roku – 47.750.502,85zł (w tym poniesione wydatki do 23.09.2020r. - 14.400.893,80zł)

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie włączenia społecznego poprzez poprawę dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób nowotworowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na terenie województwa lubelskiego do końca IV kwartału 2020 roku.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny jednostek COZL. Projekt i jego zakres rzeczowy stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli" i tym samym jest ściśle komplementarny z tą inwestycją. Realizacja przedsięwzięcia stanowi warunek niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala po Rozbudowie. Planowany do zakupu sprzęt medyczny oraz dodatkowe wyposażenie zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostki, które zostaną wyposażone w sprzęt w wyniku realizacji niniejszego projektu: A. Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Mammografii, Pracownia USG), B. Pracownia Teleradioterapii działająca w ramach Zakładu Radioterapii, C. Pracownia Brachyterapii działająca w ramach Zakładu Brachyterapii D. Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej E. Oddział Hematologiczny F. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, G. Izba Przyjęć Szpitala, H. Pracownia Immunologiczna działająca w ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, I. Pracownia Histopatologii działająca w ramach Zakładu Patologii Nowotworów, J. Pracownia Endoskopii K. Poradnia Medycyny Paliatywnej – rozwój ambulatoryjnej opieki paliatywnej oraz Pododdział Brachyterapii w strukturze I Oddziału Ginekologii Onkologicznej.

Dla przedsięwzięcia uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji - opinia z dnia 27.03.2020r. Zakres rzeczowy projektu jest w pełni zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych. Projekt przewiduje m.in. poprawę wskaźnika "przelotowości", tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Przedsięwzięcie bezpośrednio wpłynie na kompleksowość i skoordynowanie opieki nad pacjentem w wyniku uzupełnienia infrastruktury leczenia szpitalnego. Inwestycja odzwierciedla specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne. Projekt zakłada działania komplementarne do działań w innych projektach. Zakres przedmiotowego projektu obejmuje inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia, która przyczyni się do podniesienia jakości i rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń. 

W marcu 2020 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego zwiększono finansowanie Projektu o kwotę 25 882 352,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 22.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanym epidemią COVID-19. Przyznane środki umożliwiają zakup podstawowego sprzętu medycznego dla jednostek nowo utworzonych: Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej, Oddział Transplantacji Szpiku z Bankiem Komórek Krwiotwórczych, Oddział Kardioonkologii, Centrum Genetyczne, Centrum Immunologiczne, II Oddział Onkologii Klinicznej oraz doposażenie już funkcjonujących jednostek w związku z ich docelową alokacją w nowych budynkach: I Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Immunologii Klinicznej, Oddział Chemioterapii Dziennej, I Oddział Radioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Leczenia Jednego Dnia (Chirurgia Jednego Dnia), Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Otorynolaryngologiczny, II Oddział Ginekologii Onkologicznej, Blok Operacyjny, Oddział Urologiczny. Realizacja dodatkowego zadania pozwala również na efektywniejsze wykorzystanie zasobów szpitalnych w skali województwa poprzez uwolnienie w pozostałych szpitalach województwa lubelskiego łącznie 140 łóżek, przeznaczonych dotychczas do leczenia pacjentów onkologicznych i wykorzystanie ich na hospitalizowanie i leczenie pacjentów podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zaplanowane w ramach projektu zakupy wyrobów medycznych nie wyczerpują w całości potrzeb szpitala dotyczących wyposażenia po Rozbudowie, dlatego też planowane są dalsze etapy przedsięwzięcia zmierzające do kompletnego wyposażenia szpitala w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Centrum.