OznakowanieUE

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs Nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-S01/18 (tryb pozakonkursowy)

Informacje o projekcie:

Projekt COZL pt. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” (Nr projektu RPLU.13.01.00-06-0018/18)

Terminy podane we wniosku o dofinansowanie:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 10.09.2018r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.03.2020r.
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.04.2020r.

Całkowita wartość projektu: 41 690 899,11zł
Dofinansowanie z UE (EFRR): 35 437 264,24zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 948 128,14zł
Wkład własny z Budżetu WL: 2 305 506,73zł

Harmonogram realizacji projektu w latach 2018-2020:
Planowane wydatki w 2018 roku – 11 814 433,42zł
2019 roku – 12 454 454,45zł
2020 roku – 17 302 931,24zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie włączenia społecznego poprzez poprawę dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób nowotworowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na terenie województwa lubelskiego do końca II kwartału 2020 roku.

Przedmiotem przedsięwzięcia (inwestycji) jest doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny tj. dodatkowe wyposażenie istniejących jednostek COZL oraz wyposażenie nowo utworzonych. Przedmiotowa inwestycja i jej zakres rzeczowy stanowi kontynuację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja COZL" i tym samym jest ściśle komplementarna z tym projektem. Realizacja inwestycji stanowi warunek niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala po Rozbudowie. Planowany do zakupu sprzęt medyczny oraz dodatkowe wyposażenie zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostki istniejące, które zostaną wyposażone w sprzęt (wyroby medyczne) w wyniku realizacji niniejszego projektu: A. Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Mammografii, Pracownia USG), B. Pracownia Teleradioterapii działająca w ramach Zakładu Radioterapii, C. Pracownia Brachyterapii działająca w ramach Zakładu Brachyterapii D. Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej E. Oddział Hematologiczny F. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, G. Izba Przyjęć Szpitala, H. Pracownia Immunologiczna działająca w ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, I. Pracownia Histopatologii działająca w ramach Zakładu Patologii Nowotworów, J. Pracownia Endoskopii oraz jednostki nowo utworzone: A. Oddział Medycyny Paliatywnej i B. Oddział Brachyterapii.

Dla przedsięwzięcia uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji - opinia z dnia 27.11.2017 r. Zgodnie z opinią inwestycja otrzymała całkowity wynik punktowy w wysokości 15 550. Zakres rzeczowy projektu jest w pełni zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych. Projekt przewiduje m.in. poprawę wskaźnika "przelotowości", tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Przedsięwzięcie bezpośrednio wpłynie na kompleksowość i skoordynowanie opieki nad pacjentem w wyniku uzupełnienia infrastruktury leczenia szpitalnego. Inwestycja odzwierciedla specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne. Projekt zakłada działania komplementarne do działań w innych projektach. Zakres przedmiotowego projektu obejmuje inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia, która przyczyni się do podniesienia jakości i rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń.
Zaplanowane w ramach projektu zakupy wyrobów medycznych nie wyczerpują w całości potrzeb szpitala dotyczących wyposażenia po Rozbudowie dlatego też planowane są dalsze etapy przedsięwzięcia zmierzające do kompletnego wyposażenia szpitala w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Centrum.