OznakowanieUE

Projekty zrealizowane:

  1. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”
  2. „Informatyzacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług E-zdrowie”  

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs Nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-S01/18 (tryb pozakonkursowy)

Informacje o projekcie:

Projekt COZL pt. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” (Nr projektu RPLU.13.01.00-06-0018/18)

Terminy podane we wniosku o dofinansowanie:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 28.09.2018r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020r.
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu: 67.573.252,06zł
Dofinansowanie z UE (EFRR): 57.437.264,24zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3.948.128,14zł
Wkład własny z Budżetu WL: 6.187.859,68zł

Harmonogram realizacji projektu w latach 2018-2020:
Wydatki poniesione w 2018 roku – 11.604.619,55zł
Wydatki poniesione w 2019 roku – 8.218.129,66zł
Planowane wydatki na 2020 roku – 47.750.502,85zł (w tym poniesione wydatki do 23.09.2020r. - 14.400.893,80zł)

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie włączenia społecznego poprzez poprawę dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób nowotworowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na terenie województwa lubelskiego do końca IV kwartału 2020 roku.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny jednostek COZL. Projekt i jego zakres rzeczowy stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli" i tym samym jest ściśle komplementarny z tą inwestycją. Realizacja przedsięwzięcia stanowi warunek niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala po Rozbudowie. Planowany do zakupu sprzęt medyczny oraz dodatkowe wyposażenie zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostki, które zostaną wyposażone w sprzęt w wyniku realizacji niniejszego projektu: A. Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Mammografii, Pracownia USG), B. Pracownia Teleradioterapii działająca w ramach Zakładu Radioterapii, C. Pracownia Brachyterapii działająca w ramach Zakładu Brachyterapii D. Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej E. Oddział Hematologiczny F. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, G. Izba Przyjęć Szpitala, H. Pracownia Immunologiczna działająca w ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, I. Pracownia Histopatologii działająca w ramach Zakładu Patologii Nowotworów, J. Pracownia Endoskopii K. Poradnia Medycyny Paliatywnej – rozwój ambulatoryjnej opieki paliatywnej oraz Pododdział Brachyterapii w strukturze I Oddziału Ginekologii Onkologicznej.

Dla przedsięwzięcia uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji - opinia z dnia 27.03.2020r. Zakres rzeczowy projektu jest w pełni zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych. Projekt przewiduje m.in. poprawę wskaźnika "przelotowości", tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Przedsięwzięcie bezpośrednio wpłynie na kompleksowość i skoordynowanie opieki nad pacjentem w wyniku uzupełnienia infrastruktury leczenia szpitalnego. Inwestycja odzwierciedla specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne. Projekt zakłada działania komplementarne do działań w innych projektach. Zakres przedmiotowego projektu obejmuje inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia, która przyczyni się do podniesienia jakości i rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń. 

W marcu 2020 roku decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego zwiększono finansowanie Projektu o kwotę 25 882 352,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 22.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom spowodowanym epidemią COVID-19. Przyznane środki umożliwiają zakup podstawowego sprzętu medycznego dla jednostek nowo utworzonych: Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej, Oddział Transplantacji Szpiku z Bankiem Komórek Krwiotwórczych, Oddział Kardioonkologii, Centrum Genetyczne, Centrum Immunologiczne, II Oddział Onkologii Klinicznej oraz doposażenie już funkcjonujących jednostek w związku z ich docelową alokacją w nowych budynkach: I Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Immunologii Klinicznej, Oddział Chemioterapii Dziennej, I Oddział Radioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Leczenia Jednego Dnia (Chirurgia Jednego Dnia), Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Otorynolaryngologiczny, II Oddział Ginekologii Onkologicznej, Blok Operacyjny, Oddział Urologiczny. Realizacja dodatkowego zadania pozwala również na efektywniejsze wykorzystanie zasobów szpitalnych w skali województwa poprzez uwolnienie w pozostałych szpitalach województwa lubelskiego łącznie 140 łóżek, przeznaczonych dotychczas do leczenia pacjentów onkologicznych i wykorzystanie ich na hospitalizowanie i leczenie pacjentów podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zaplanowane w ramach projektu zakupy wyrobów medycznych nie wyczerpują w całości potrzeb szpitala dotyczących wyposażenia po Rozbudowie, dlatego też planowane są dalsze etapy przedsięwzięcia zmierzające do kompletnego wyposażenia szpitala w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Centrum.

 


 

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – projekty z zakresu e-zdrowia.

Informacje o projekcie:

Projekt COZL pt. „Informatyzacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług E-zdrowie” (Nr RPLU.02.01.00-06-0009/17)
uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 2 – Cyfrowe Lubelskie

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.07.2018 r.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 22.10.2018r.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019r.
Termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 08.11.2019r.

Całkowita wartość projektu: 3 391 187,49zł
Dofinansowanie z UE (EFRR): 2 877 119,29zł
Wkład własny: 514 068,20zł

Celem głównym projektu było wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług e-zdrowia przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Rezultat: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną: prognozowana - 10150, stan na dzień 31.12.2021 r. – 84542.
Produktami, które powstały w ramach projektu są: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja: 3szt. (e-Rejestracja oraz 2szt. w e-Kontrahent); Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 7szt.; Przestrzeń dyskowa serwerowni: 82,74TB; Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 8szt.

Grupę docelową projektu stanowią osoby korzystające z usług świadczonych przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Zadania zrealizowane w projekcie:

1. Doposażenie i wdrożenie części medycznej (w tym Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej; e-Rejestracja (elektroniczny portal obsługi pacjenta); e-Kontrahent (elektroniczny portal obsługi kontrahenta); e-Dokumentacja; e-Ankiety; e-Wywiad; e-Załącznik; Rozbudowa HIS o wersję mobilną systemu Wdrożenie (analiza, konfiguracja, szkolenia),
2. Baza danych wraz z wdrożeniem,
3. Doposażenie ERP (Logika biznesowa - Business Intelligence); Kalkulacja kosztów leczenia; Budżetowanie; Wdrożenie (konfiguracja, szkolenia),
4. Oprogramowanie do obsługi aparatury medycznej,
5. Oprogramowanie do produkcji Cytostatyków i zlecania schematów chemioterapii,
6. Zakup niezbędnego sprzętu (w tym m.in. urządzenia do digitalizacji papierowej dokumentacji medycznej – 5szt., serwery – 5szt., macierz oraz osprzęt towarzyszący – UPSy, switche, itp.)
7. Promocja projektu.
W ramach projektu przygotowane zostały aplikacje i interfejsy w taki sposób, który ułatwił dostęp zmarginalizowanych grup społecznych (np. niepełnosprawnych) zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Projekt polegał na upowszechnieniu wymiany EDM przez co umożliwił świadczeniobiorcom wgląd do pełnej dokumentacji medycznej oraz wymianę informacji i danych dotyczących zdarzeń medycznych. Umożliwił odpowiednie składowanie, udostępnianie i prezentację dokumentacji medycznej drogą elektroniczną, co ma pozytywny wpływ w wymiarze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Zmiany w aspekcie społecznym były głównie związane z zapewnieniem równego dostępu do efektów projektu. Realizacja projektu przyczyniła się również do poprawy zarządzania systemem opieki zdrowotnej i informacją medyczną, poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych. Efektywna gospodarka produktami leczniczymi, ograniczenie konieczności przyjazdu pacjentów do szpitala w celu udostępnienia dokumentacji medycznej, nowoczesna infrastruktura zapewniająca efektywne wykorzystanie energii elektrycznej oraz udostępnianie dokumentacji w formie elektronicznej wpłynęły na ograniczenie kosztów ponoszonych przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. |Jana z Dukli oraz świadczeniobiorców co ma pozytywny wpływ w wymiarze ekonomicznym, a także środowiskowym (ograniczenie ilości papieru zużywanego na potrzeby udostępniania dokumentacji medycznej, ograniczenie ilości zużywanego paliwa dla potrzeb dojazdów do szpitala, ilości zużywanej energii elektrycznej).