Dział Finansowo-Księgowy / Główny Księgowy

Pracownicy:

Główny Księgowy / Kierownik Działu:

mgr Iwona Grymuza

Zastępca Głównego Księgowego / Zastępca Kierownika Działu:

mgr Joanna Bieleń

 

Zadania realizowane:

Główny Księgowy

 • Główny księgowy jest zwierzchnikiem personelu zatrudnionego w Dziale Finansowo – Księgowym.
 • Do zadań Głównego Księgowego należy:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • przygotowywanie projektów planów finansowych i inwestycyjnych COZL,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • nadzór nad wyceną i rozliczaniem inwentaryzacji,
  • nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości finansowej i majątkowej do GUS-u, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, itp.,
  • nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych,
  • nadzór nad obsługą kasową i bankową COZL,
  • nadzór nad gospodarką materiałową COZL,
  • nadzór nad rozliczaniem finansowym dotacji i programów zdrowotnych,
  • nadzór nad gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem COZL,
  • nadzór na prowadzeniem rachunku kosztów,
 • Główny Księgowy współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Dział Finansowo – Księgowy

 • prowadzi rachunkowości COZL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, realizowaną poprzez:
  • kontrolę formalną i rachunkową dowodów księgowych,
  • ewidencję księgową operacji gospodarczych i finansowych,
  • obsługę kasową i bankową COZL,
  • obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • ewidencję majątku trwałego i wyposażenia COZL,
  • wycenę i rozliczanie inwentaryzacji,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • windykację należności,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • kontrolę i rozliczanie otrzymanych dotacji i umów na finansowanie zadań Centrum,
  • sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdawczości z realizowanego zakresu.
 • przygotowuje projekty planów finansowych i inwestycyjnych,
 • wystawia faktury sprzedaży,
 • prowadzi rachunek kosztów COZL, w tym:
  • oblicza i analizuje koszty rodzajowe i funkcjonalne,
  • kalkuluje koszty jednostkowych świadczeń medycznych,
  • wycenia procedury medyczne.
 • Pozyskuje i prowadzi projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr2, piętro 4

budynek 02

Numery telefonów:

Główny Księgowy / Kierownik Działu 81 454 1704 2/P4
Zastępca Głównego Księgowego / Zastępca Kierownika Działu 81 454 1704 2/P4
Biuro - Kasa 81 454 1708 2/P4
Biuro - Księgowość 81 454 1703
81 454 1705
81 454 1707
2/P4
Biuro - Koszty / Analizy 81 454 1706 2/P5
Biuro - Środki trwałe / Ewidencja majątku 81 454 1709 2/P4
Biuro - Projekty współfinansowane 81 454 1710 2/P4
Biuro - Rozrachunki z kontrahentami 81 454 1711 2/P4