Dział Kadr, Szkoleń i Płac

Pracownicy:

p.o. Kierownika:

mgr Ilona Tkaczuk

 

Zadania realizowane:

 • prowadzi dokumentację pracowniczą: akt osobowych, umów o pracę, świadectw pracy, dokumentów dotyczących wysługi lat, ewidencji czasu pracy oraz wszelkich innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy i jego rozwiązaniem, a także z innymi formami zatrudnienia, np. umowy cywilnoprawne,
 • przygotowuje okresowe plany i sprawozdania z zakresu spraw kadrowo – płacowych,
 • sporządza sprawozdania oraz miesięczne zestawienia dotyczące naliczania wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń,
 • wystawia niezbędne dokumenty do ZUS i obsługuje pracownicze ubezpieczenia grupowe,
 • koordynuje działania w zakresie szkoleń pracowników:
  • identyfikuje potrzeby szkoleniowe na podstawie wniosków składanych w tym zakresie przez kierowników jednostek organizacyjnych,
  • opracowuje struktury i plany szkoleń,
  • gromadzi i analizuje oferty szkoleniowe, współpracuje z jednostkami szkolącymi,
  • nadzoruje realizację planu szkoleń,
  • ewidencjonuje szkolenia,
  • ocenia skuteczność szkolenia,
  • sporządza zestawienia roczne z wykonania planu szkoleń.

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 4 i 5

budynek 02

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1735 2/P4
Kadry 81 454 1732 2/P4
ZFŚS 81 454 1733 2/P4
Kadry 81 454  1734 2/P4
Kadry 81 454  1736 2/P4
Płace 81 454  1737 2/P4
Płace 81 454  1738 2/P4