Pracownicy:

p.o. Kierownika:

mgr Joanna Dębicka

Zadania realizowane:

Dział Organizacyjno-Prawny:

 • prowadzi dokumentację związaną z rejestracją i funkcjonowaniem COZL (Statut, Rejestr Wojewody, KRS, regulamin organizacyjny, rejestr zarządzeń wewnętrznych),
 • współpracuje i monitoruje prace komórek organizacyjnych COZL w zakresie organizacji funkcjonowania i zapewnienia sprawnego, efektywnego, terminowego i prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • opracowuje projekty zarządzeń Dyrektora,
 • prowadzi i organizuje sprawy związane ze skargami,
 • współpracuje z podmiotem tworzącym oraz z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • obsługuje organizacyjno-prawnie posiedzenia Rady Społecznej COZL,
 • gromadzi, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia informacje o Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • promuje osiągnięcia i dokonania Centrum na forum publicznym oraz prowadzi działania z zakresu Public Relations,
 • przygotowuje i redaguje materiały informacyjno - promocyjne,
 • współpracuje z mediami,
 • przygotowuje konferencje, zjazdy i inne formy aktywności Centrum,
 • współpracuje z administratorem sieci w zakresie aktualizacji strony internetowej.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, piętro 5

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1743 2/P5
Dział Organizacyjno-Prawny 81 454 1744 2/P5