Pracownicy:

p.o. Kierownika:

mgr Magda Maliborska

Zadania realizowane:

Dział Organizacyjno-Prawny:

 • prowadzi dokumentację związaną z rejestracją i funkcjonowaniem COZL (Statut, Rejestr Wojewody, KRS, regulamin organizacyjny, rejestr zarządzeń wewnętrznych),
 • współpracuje i monitoruje prace komórek organizacyjnych COZL w zakresie organizacji funkcjonowania i zapewnienia sprawnego, efektywnego, terminowego i prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • opracowuje projekty zarządzeń Dyrektora,
 • prowadzi i organizuje sprawy związane ze skargami,
 • współpracuje z podmiotem tworzącym oraz z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • obsługuje organizacyjno-prawnie posiedzenia Rady Społecznej COZL,
 • gromadzi, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia informacje o Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • promuje osiągnięcia i dokonania Centrum na forum publicznym oraz prowadzi działania z zakresu Public Relations,
 • przygotowuje i redaguje materiały informacyjno - promocyjne,
 • współpracuje z mediami,
 • przygotowuje konferencje, zjazdy i inne formy aktywności Centrum,
 • współpracuje z administratorem sieci w zakresie aktualizacji strony internetowej.

Sekcja Archiwum:

  • kompleksowo archiwizuje dokumentację wytworzoną w wyniku całokształtu działalności COZL,
  • opracowuje i aktualizuje instrukcję archiwalną oraz jednolity wykaz akt,
  • udostępnia przyjętą dokumentację dla celów służbowych i naukowych,
  • współpracuje z Archiwum Państwowym.

Lokalizacja:

Dział Organizacyjno- Prawny - budynek 4, piętro 7

Sekcja Archiwum - budynek B, piętro -1

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1743 4/P7
Dział Organizacyjno-Prawny 81 454 1744 4/P7
Sekcja Archiwum 81 454 1700 B/-1