Służba BHP

Kierownik:

mgr Sławomir Kusiak

Zadania realizowane:

  • sporządza i przedstawia Dyrektorowi okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierającą propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • stwierdza zagrożenia zawodowe oraz występuje z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • przeprowadza szkolenia w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowuje wyniki badań środowiska pracy,
  • bierze udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontroluje realizację tych wniosków.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 2

budynek 02

 

Numery telefonów:

Biuro 81 454 1786 2/P2