Dział ds. Jakości i Kontroli Zarządczej

Kierownik:

Koordynator Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji dr n. med. Beata Kościańska

Zadania realizowane:

Do zadań Działu ds. Jakości i Kontroli Zarządczej należy:

 1. opracowywanie opinii i wniosków w sprawach funkcjonowania systemu zarządzania jakością, jego zgodności z normami, spełniania zadeklarowanych celów oraz potrzeb doskonalenia,
 2. nadzorowanie i wdrażanie opracowań dotyczących systemu jakości,
 3. kwalifikowanie auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością i nadzorowanie ich pracy w zakresie auditowania systemu,
 4. składanie okresowych sprawozdań Dyrektorowi Centrum na temat funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 5. inicjowanie, doskonalenie i utrzymywanie stałego nadzoru nad mechanizmami zapewniającymi wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych w COZL ukierunkowanych na:
  a) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom,
  b) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
  c) zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych,
 6. koordynowanie przedsięwzięć sprzyjających zapewnieniu jakości,
 7. formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących promocji jakości na podstawie przeprowadzonych badań i ocen,
 8. podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań COZL w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 9. podejmowanie działań sprzyjających ustaleniu hierarchii celów i zadań realizowanych przez COZL oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem,
 10.  budowanie efektywnych mechanizmów kontroli zarządczej oraz ich dokumentowanie,
 11.  podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z wymaganiami wdrożonych Systemów Zarządzania,
 12.  współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych COZL oraz doradztwo w sprawach dotyczących jakości i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 4

budynek 02

Numery telefonów:

Biuro 81 454 1796 2/P4