Dział Elektroniki i Aparatury Medycznej

Pracownicy:

Kierownik:

mgr inż. Paweł Wąsala

Zastępca kierownika:

 

Planowanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego:

mgr inż. Robert Brzozowski

Zadania realizowane:

 • utrzymuje w gotowości technicznej aparaturę medyczną i sprzęt niezbędny do wykonywania usług w zakresie lecznictwa zamkniętego poprzez sprawowanie nadzoru nad sprawnym działaniem urządzeń i aparatury medycznej,
 • przeprowadza konserwację i przeglądy okresowe urządzeń, usuwa zaistniałe awarie w urządzeniach nieobjętych serwisem gwarancyjnym lub umową serwisową,
 • sprawuje nadzór nad zakupami specjalistycznych części elektronicznych i narzędzi oraz współpracuje z Zakładem Fizyki w zakresie pomiarów i regulacji parametrów promieniowania w aparaturze terapeutycznej, 
 • planowanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego,
 • współpraca z użytkownikami w zakresie planowanych zakupów,
 • udział w weryfikacji potrzeb zakupowych zgłaszanych przez użytkowników w celu racjonalnego wykorzystania sprzętu już posiadanego,
 • opisywanie parametrów technicznych urządzeń do przetargów,
 • pozyskiwanie sprzętu i wyposażenia z programów pomocowych, finansowanych z budżetowych i pozabudżetowych źródeł finansowania oraz funduszy unijnych,
 • nadzór nad realizację programów i projektów związanych z zakupami sprzętu medycznego,
 • gromadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami zakupowymi,
 • harmonogramowanie dostaw i zakupów w ramach prowadzonej inwestycji związanej z rozbudową,
 • udział w komisjach przetargowych i odbiorowych kupowanego sprzętu.

Lokalizacja:

Budynek nr. 5

budynek 05

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1781 ZR
Zastępca kierownika 81 454 1780 ZR
Biuro 81 454 1778 ZR
Biuro 81 454 1779 ZR
Planowanie zakupów 81 454 1730 ZR