Rada społeczna

Rada Społeczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli powołana na kadencję 2020-2024 w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Społecznej COZL: Artur Soboń

Przedstawiciel Wojewody w Radzie Społecznej COZL: Aneta Ciesielczuk

Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Radzie Społecznej COZL:  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab

Członkowie Rady Społecznej COZL:

 • Anna Baluch
 • Ewa Dumkiewicz-Sprawka
 • Tadeusz Flis
 • Bożena Lisowska
 • Ryszard Prus

Zadania Rady Społecznej

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania kierownikowi nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  • regulaminu organizacyjnego;
 • przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 18.03.2022 r. Dz. U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).