Przewodniczący: Marek Kos 

Członkowie:

 • Aneta Ciesielczuk
 • Ewa Dumkiewicz-Sprawka
 • Bożena Lisowska
 • Andrzej Maj
 • Ewa Jaszczuk
 • Marta Wcisło

Zadania Rady Społecznej

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania kierownikowi nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  • regulaminu organizacyjnego;
 • przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 11.112.654).

Uchwała nr LXXXI/1699/2016

Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli w Lublinie

(uchwała w pdf)