POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest zapewnienie naszym Pacjentom świadczeń zdrowotnych standardowych i niestandardowych. Działania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej są ukierunkowane na:

 • promowanie profilaktyki chorób nowotworowych,
 • leczenie chorób nowotworowych,
 • ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń zdrowotnych poprzez wdrażanie uznanych i rekomendowanych w kraju i na świecie metod terapeutycznych,
 • zatrudnianie kompetentnej, stale i systematycznie doskonalącej i podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pracowniczej,
 • stałe unowocześnianie aparatury medycznej i infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • doskonalenie procesów zidentyfikowanych w COZL takich jak: realizacja świadczeń zdrowotnych, zaopatrywanie w zasoby, procesy pomiarowe; ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie nieprawidłowościom oraz likwidację potencjalnych zagrożeń,
 • współpracę z Pacjentami w zakresie jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych przez naszą kompetentną wiarygodną jednostkę działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi, mającymi zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, efektem czego jest wzrost zaufania Pacjenta do COZL,
 • stosowanie zasady szacunku wobec Pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu naszych działań,
 • realizację i monitorowanie procesu dydaktycznego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • kształtowanie przekonania, że za jakość świadczeń zdrowotnych odpowiedzialny jest każdy pracownik Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie,
 • podnoszenie wiedzy pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w zakresie znajomości zasad i elementów Systemu Zarządzania Jakością oraz przypisanych zadań i obowiązków dla skutecznego funkcjonowania Systemu,
 • budowanie partnerskich kontaktów między pracownikami oraz podnoszenie kultury organizacyjnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

Nadrzędny cel działalności COZL osiągamy m.in. dzięki doskonalonemu Systemowi Zarządzania Jakością zgodnemu z wymaganiami normy ISO 9001:2015, a niniejsza Polityka Jakości tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości. Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie zapewnia, że Polityka Jakości i jej cele będą wprowadzane i utrzymywane we wszystkich komórkach COZL. 

 Do pobrania