laboratorium diagnostyczne

Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Jarosław Kuna

Zastępca Kierownika:

Zadania realizowane:

Przedsiębiorstwo Medyczne Laboratorium Diagnostyczne świadczy usługi na rzecz pacjentów w zakresie badań diagnostycznych, w tym:

 • analiz wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
 • badań z zakresu analityki medycznej,
 • badań mikrobiologicznych.

Zakres wykonywanych badań:

 • W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym wykonuje się szeroki wachlarz badań z zakresu: hematologii, hemostazy, analityki ogólnej, biochemii, serologii transfuzyjnej, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki onkologicznej oraz mikrobiologii dla potrzeb Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jak i dla innych zleceniodawców.
 • Laboratorium oferuje szeroki panel oznaczeń niezbędnych w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu choroby u pacjentów, jak również prowadzi działalność badawczą i szkoleniową.
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest czynne całą dobę.

Punkt pobrań:

Punkt pobrań materiału do badań jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.30 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 (od kwietnia 2016 roku). Punkt pobrań znajduje się na pierwszym piętrze w budynku nr 3 w sąsiedztwie diagnostyki obrazowej.

Dokonania:

 • Prowadzimy staże podstawowe i kierunkowe z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
 • Cyklicznie uzyskujemy świadectwa z zakresu biochemii oraz mikrobiologii wydawane przez COBJWDL oraz POLMICRO.
 • Uczestniczymy w międzynarodowej kontroli RIQAS/IFQ/.
 • Od grudnia 2020 roku zostaliśmy wpisani na listę Ministerstwa Zdrowia jako Laboratorium COVID.

Aparatura:

Analizatory hematologiczne:

 • Analizator XN-1500DI i XN 1000 Wykonują morfologię krwi pełnej wraz ze wzorem odsetkowym leukocytów (podział na 5 populacji), oznaczenie liczby retikulocytów oraz oraz cyfrową analizę rozmazu.
 • Mikrofotometr kapilarny do pomiaru odczynu opadania erytrocytów.
 • Alifax roller 20 PN – analizator do oznaczania OB.
 • Analizatory koagulologiczne Werfen ACL TOP 350, wykonuje czasy krzepnięcia: czas probrombinowy, czas koalinowo-kefalinowy, fibrynogen, d-dimery.
 • Analizator do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej:
  - Aparat IH-1000 oraz IH-500 analizator do oznaczania grup krwi i dobierania krwi do transfuzji
 • Analizator do badań molekularnych RT-PCR:
  - Cepheid Genexpert 4 analizator do automatycznej identyfikacji wirusów metodą biologii molekularnej RT-PCR.

Analizatory immunochemiczne:

 • Analizator immunochemiczny Cobas e8000 i Cobas e601 - oba analizatory wykonują badania z zakresu immunochemii: markery nowotworowe, hormony, markery sercowe i zapalne.
 • Analizator Atellica Neph 630 – na tym analizatorze metodą nefelometrii wykonujemy oznaczenia poziomu immunoglobuliny IgG (wraz z podklasami) oraz IgM, IgA, IgE.

Analizatory biochemiczne:

 • Dwa analizatory Beckman AU 680 oraz AU 480 wykonują badania z zakresu szeroko pojętej chemii klinicznej.
 • Analizator równowagi kwasowo- zasadowej ABL 90 FLEX – wykonuje badania z zakresu oksymetrii, parametrów gazowych, elektrolitowych.

Analizatory mikrobiologiczne:

 • Aparat Bact/Alert 3 D- analizator służący do wczesnego wykrywania drobnoustrojów we krwi.
 • Analizator mikrobiologiczny Phoenix TM służący do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów.

Analizator do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej:

 • Aparat IH-1000 analizator do oznaczania grup krwi i dobierania krwi do transfuzji.

EUROBLOT MASTER – analizator do oznaczeń typu blot
Hydrasys Sebia – analizator do wykonywania elektroforezy białek krwi i immunofiksacji

Lokalizacja:

budynek nr 4, piętro 7
budynek nr 3, piętro 1 - punkt pobrań

budynek 03

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1444 P7
Pokój walidacyjny 81 454 1425 P7
Pokój banku krwi 81 454 1426 P7
Pokój serologii gr.krwi 81 454 1427 P7
Pracownia mikrobiologii 81 454 1428 P7
Pracownia mikrobiologii 81 454 1429 P7
Magazyn brudny  81 454 1430 P7
Hematologia  81 454 1431 P7
Pokój mikroskopowy  81 454 1432 P7
Pracownia biochemiczna  81 454 1433 P7
Pracownia biochemiczna  81 454 1434 P7
Pokój socjalny  81 454  1435 P7
Punkt pobrań materiału
do badań
 81 454 1437 3/P1

 Do Pobrania:

pdf download Ulotka informacyjna
w formacie jpg
pdf download Cennik badań
w formacie pdf.