Pracownicy:

Kierownik:

mgr Małgorzata Smarzewska

Zastępca Kierownika:

mgr Izabela Ozga

Zadania realizowane:

Dział Statystyki Medycznej COZL:

  • zajmuje się zbieraniem, opracowywaniem, przetwarzaniem i analizą materiałów statystycznych w obszarze działania Centrum. przygotowuje w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych, dane statystyczne do planów, opracowań i sprawozdań,
  • sporządza sprawozdania lub udostępnia dane do sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu statystyki publicznej, bądź określonych odrębnymi przepisami,
  • gromadzi, przetwarza i analizuje dane na temat liczby i rodzaju wykonywanych świadczeń medycznych,
  • przygotowuje medyczne raporty statystyczne, rozliczenia jak również wszelką inną dokumentację z wykonanych świadczeń w ramach realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia,
  • przygotowuje materiały do konkursów ofert, na realizację świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem programów profilaktycznych,
  • prowadzi rejestry wszystkich umów na świadczenia zdrowotne zawieranych z NFZ i MZ, monitoruje i nadzoruje przebieg ich realizacji,
  • przygotowuje zamówienia do Lubelskiego OW NFZ, prowadzi ewidencję, dystrybuuje oraz przechowuje druki ścisłego zarachowania (recept narkotycznych) i ich kopie oraz recepty lekarskie z kodem kreskowym dla lekarzy zatrudnionych w COZL,
  • prowadzi Rejestr Badań Klinicznych w COZL.

Lokalizacja:

budynek C, piętro 4

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1756 C/P4
Biuro 81 454 1754 C/P4
Biuro 81 454 1755 C/P4
Fax 81 740 32 64 C/P4